Bokslutskommuniké för Ortivus, januari – december 2022

Ortivus avslutar 2022 med en tillväxt på 10% för helåret

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2022

 • Estniska sjukförsäkringsfonden Haigekassa beslutade att tilldela Telia Eesti, med Ortivus som underleverantör, ett kontrakt avseende leverans av MobiMed ePR till Estlands hela ambulansflotta. Det 5 åriga avtalet gäller en Software As a Service (SaaS) lösning och har ett ordervärde om 26 MSEK med motsvarande värde för fem ytterligare optionsår.
 • Ortivus erhöll en order från Jersey Ambulance Service gällande leverans av MobiMed ePR till regionens ambulansverksamhet. Ordervärdet beräknas vara 3,8 MSEK och kontraktslängden är 3 år, med en möjlig förlängning med ytterligare två år. Servicevärdet utöver leveransen beräknas till 2,3 MSEK för år 2-5.
 • Ortivus tilldelades ett kontrakt för leverans av MobiMed ePR, inklusive navigationsapplikationen MobiMed enRoute, till Region Jönköpings samtliga ambulansfordon. Tilldelningen gäller leverans av Ortivus lösning MobiMed ePR, inklusive MobiMed enRoute, till regionens samtliga ambulansfordon. Kontraktslängden är 5 år med möjlig förlängning i ytterligare 5 år. Värdet av leveransen är 4,2 MSEK för första avtalsperioden och ytterligare 4,2 MSEK vid avtalsförlängning.
 • Ortivus tecknade ett strategiskt distributionsavtal med det spanska företaget ITURRI, en väletablerad leverantör till flera sektorer såsom sjukvård och försvarsindustri.
 • Ortivus kommunicerar uppstarten av ett danskt dotterbolag, Ortivus MobiMed ApS.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus AB förvärvade ca 10% av teknikbolaget H&E Solutions AB, ett svenskt teknikbolag som har utvecklat Evam – ett operativsystem för utryckningsfordon.

Oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,4 (22,6) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 39% (54%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (1,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 (0,04) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 1,9 (3,2) MSEK.

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 104,5 (94,3) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 47% (51%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 (9,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 (0,21) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick efter rörelsekapitalförändring till -6,9 (14,7) MSEK.
okt-dec 2022 okt-dec 2021 jan-dec 2022 jan-dec 2021
Nettoomsättning (MSEK) 33,4 22,6 104,5 94,3
Bruttomarginal, (%) 39% 54% 47% 51%
Rörelseresultat (MSEK) 0,3 1,7 5,8 9,3
Rörelsemarginal (%) 1% 8% 6% 10%
EBITDA (MSEK) 1,1 3,1 10,2 12,7
This entry was posted in . Bookmark the permalink.