Valberedning

Ordföranden i styrelsen ska så snart som det registrerade ägandet i bolaget per den 30 september, publiceras, kontakta de tre största (utifrån röster) aktieägare, och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om en sådan aktieägare avstår från att utse en ledamot, skall den fjärde största aktieägaren bli ombedd, och så vidare. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och revisor. Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt ge förslag till bolagsstämman om arvoden till styrelsen och revisorer. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ledamöter i Ortivus valberedning inför årsstämman 2022

  • Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2021
  • Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB
  • Konstantin Papaxanthis
  • Pär-Ola Adolfsson

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:
Ortivus AB (publ)
Valberedningen
Box 713
182 17 Danderyd
eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se