Privacy Policy

Allmänt
Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Ortivus AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar de personuppgifter av externa kontakter som Ortivus hanterar. Policyn överensstämmer med GDPR, General Data Protection Regulation, som börjar gälla den 25 maj 2018.

Vilka uppgifter behandlar vi?
Ortivus AB kan registrera information om kunder och användare som har köpt produkter eller tjänster från företaget eller har registrerats på något annat sätt tex via hemsidan. Registren fokuserar enbart på företagsrelationen dvs Ortivus relation till affärsrollen personen har i den andra organisationen. Registret innehåller personuppgifter, vanligen namn, elektronisk adress till arbetsplatsen och telefonnummer, vilka i förekommande fall används som inloggningsuppgifter till Ortivus Service och supportsystem. I de fall man har registrerats via hemsidan innehåller registren, förutom de uppgifter man fyller i, även IP adress.
Ortivus hanterar också kontrakt och avtal med leverantörer och kunder. Personuppgifterna i dessa innehåller enbart vad som krävs för att upprätthålla det ömsesidiga ansvaret för det som överenskommits.

För vilka ändamål och på vilka grunder behandlar vi uppgifterna?
Uppgifterna som lämnas via kontaktformuläret används för att kunna hantera de eventuella frågor som användaren har skickat in till Ortivus.
Ortivus registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. Leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter är endast kopplade till juridiska personer inte fysiska personer. Uppgifterna används av Ortivus för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring
Ortivus använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Ortivus digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Användaren samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in i din webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Hur länge bevarar vi uppgifter?
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra ändamålet som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Ortivus AB hanterar bara personuppgifter, för registrerade användare, inom företaget. Personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part utan samtycke. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Registrerade användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Man kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Rättigheter
Ortivus AB ansvarar för att registrerade användares personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Registrerade användare har rätt att få information av Ortivus AB om vilka av uppgifterna som behandlats och hur dessa behandlas, samt vilka mottagare som tagit del av uppgifterna. Man har också rätt att begära att uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlats med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning rättas, blockeras eller raderas. Man har rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de är insamlade för. Man har rätt att invända mot eller begära en begränsning av den ovan angivna behandlingen eller åberopa sin rätt till dataportabilitet genom att kontakta Ortivus AB:s Dataskyddsombud. Man har utöver detta också rätt att inge eventuella klagomål om den ovan beskrivna behandlingen till Datainspektionen.