MobiMed Monitor

MobiMed stående på en ambulans ute på fältet där ambulanspersonal hjälper en patient

Vitala parametrar i realtid

Med över 30 års erfarenhet av kardiologi och i nära samarbete med användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, den ledande lösningen för patientmonitorering och journalföring inom prehospital vård. Med hjälp av MobiMed kan sjukvårdspersonal i realtid monitorera, analysera och dela patientens vitala parametrar ute i fält. MobiMed underlättar på så sätt diagnostisering, ger en tryggare vård och sparar tid i kritiska situationer. Systemets modularitet och flexibilitet är avgörande för att underlätta ambulanspersonalens breda uppdrag.

MobiMed monitor kopplat i helikopter för att snabbt och enkelt se och skicka vitala värden på en patient digitalt

Väl beprövad monitor
på endast 4,5 kg

Modulär och flexibel

Tvåvägskommunikation och
realtidsdelning av vitalparametrar

Unik diagnostisk EKG-kvalitet för
prehospital vård och primärvård

Vi stöttar specialisterna!

Våra användare har lärt oss att flexibilitet, enkelhet och kvalitet är avgörande för ökad effektivitet och patientsäkerthet. MobiMed är ett robust system som enkelt kan anpassas efter verksamhetens behov och dagliga utmaningar. Modulariteten ger sjukvårdaren möjligheten att endast ta med den utrustning som verkligen behövs och på så sätt kan arbetet optimeras. Med en total vikt på 4.5kg, kan MobiMed Monitor enkelt tas med ut i fält.

MobiMed ePR

MobiMed ePR ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som förbättrar den kliniska beslutsprocessen. Data från MobiMed monitor kan överföras med automatik till patientjournalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus kan istället läggas på patienten

MobiMed Life

Det är inte alltid en defibrillator behövs, men när den gör det så är det ofta avgörande. Ortivus erbjuder olika modeller av defibrillatorer som moduler, allt efter behov.

MobiMed Cloud

För informationsdelning genom hela vårdkedjan stöder MobiMed Cloud on-prem eller moln-hosting beroende på kundens IT-strategi.

EKG
SpO2
NiBP
EtCO2
Respiration
IBP
Temp

Kommunikation genom hela vårdkedjan

Med sitt API baserat på HL7 FHIR kan MobiMed integreras med de flesta system och i realtid dela information med samtliga enheter som används i vårdkedjan. Det möjliggör ett sammanhängande informationsflöde från ambulansen hela vägen till sjukhuset.

Att samtliga aktörer i vårdkedjan kan dela och ha uppdaterad information tillgänglig är avgörande för att minimera tidsförloppet, kunna göra rätt prioriteringar och i slutändan ge patienten bästa möjliga vård. Med data tillgänglig för specialister på distans kan mycket vård ges på plats och onödiga sjukhustransporter kan undvikas.

Read more!

Ambulanspersonal bär på MobiMed monitor. Lätt och enkel hantering vid olycksplatsen

Boka en demo