Ortivus AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2006, dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast torsdagen den 1 juni 2006 klockan 16.00.

Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 1 juni 2006 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman – förslag till dagordning
§ 1 Stämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande vid stämman
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4 Godkännande av dagordningen
§ 5 Val av en eller två protokolljusterare
§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (se nedan)
§ 8 Leo-godkännande av emission (se nedan)
§ 9 Stämmans avslutande

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 19 maj, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital om 69.027.295 skall ökas med högst 34.513.645 kronor genom emission av högst 369.485 aktier av serie A och högst 6.533.244 aktier av serie B, totalt högst 6.902.729 aktier. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt (primär företrädesrätt) att teckna de nya aktierna, varvid två gamla aktier av serie A berättigar innehavaren till teckning av en ny aktier av serie A och två gamla aktier av serie B berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie av serie B.
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för aktieteckning med primär företrädesrätt skall återstående aktier erbjudas samtliga personer som är registrerade som aktieägare, oavsett aktieslag, på avstämningsdagen för emissionen (subsidiär företrädesrätt) och som har anmält intresse av att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt.
Punkt 8 – Leo-godkännande av emission
I samband med beslut om ökning av aktiekapitalet enligt punkten 7 ovan föreslår styrelsen av formella skäl att bolagsstämman i efterhand godkänner den emission av 73.125 B-aktier som genomfördes i samband med bolagets apportförvärv under 2002 av minoritetens andel i dotterbolaget Ortivus Inc. Beslutet skall enligt de regler som vid tidpunkten för emissionen återfanns i den s k Leo-lagen fattas med en majoritet motsvarande minst nio tiondelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier.
______________
Styrelsens fullständiga emissionsbeslut enligt punkten 7 och dokumentation avseende den emission som föreslås godkännas enligt punkten 8, samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos bolaget på adress Box 713, 182 17 Danderyd, samt på bolagets hemsida ortivusflytt19.wpengine.com och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Danderyd i maj 2006
Ortivus AB (publ)
Styrelsen