Delårsrapport januari – mars 2006

Stark försäljningstillväxt i linje med ny strategi
• Omsättningen ökade med 162% till 64,4 (24,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 73%.
• Rörelseresultatet uppgick till –4,2 (–1,1) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till –3,1 (0,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till –0,23 (0,01) SEK.

Viktiga händelser efter rapportperioden
• Ortivus vald leverantör i Storbritannien som del av världens största IT-projekt inom sjukvård. Uppdraget omfattar elektroniska patientjournaler för totalt 800 ambulanser. Skapar möjligheter på nya marknader i Europa där liknande program är under utvärdering.
• Befäster marknadsledande position inom kardiologiska övervakningssystem via order från Akademiska Sjukhuset i Uppsala
• Ortivus fullföljer offensiva satsningar enligt ny strategi och föreslår nyemission om drygt 170 MSEK, säkerställd till 83 %.

Sammanfattning av verksamheten
Det första kvartalet karaktäriserades av fortsatt satsning på förändringsprocessen initierad genom bolagets nya strategi. För att tydliggöra ansvarsområden samt förbättra styrningen har en ny organisationsstruktur implementerats, innebärande både en fokusering på geografiska regioner (Norden, Europa och Nordamerika) och övergripande samordning av koncernens huvudfunktioner. Tidigare rörelsegrenar integreras till Emergency & Patient Management. Koncernledningen har förstärkts med en ny CFO och en ny ledning i det tyska bolaget har tillsatts.

Internationaliseringen fortgår, med tyngd på Europa. Under perioden tecknades bland annat ett distributionsavtal för Spanien. Ytterligare distributörsavtal på nya marknader är under förhandling.

Första kvartalet uppvisar en kraftig försäljningstillväxt, såväl i Norden som i Nordamerika. I Norden bidrar huvudsakligen den framgångsrika lanseringen av det nyutvecklade patientövervakningssystemet CoroNet, likväl som fortsatt framgång för MobiMed. I Kanada erhölls en genombrottsorder för MobiMed, omfattande utrustning för 40 ambulanser. Dessutom tecknades en omfattande order motsvarande 1,3 MUSD för CAD-system för utlarmning av utryckningsfordon.

Försäljningsökningen i övriga Europa kommer huvudsakligen från förvärvet av det tyska dotterbolaget. Integrationen av detta bolag fortgår enligt plan. Under kvartalet har en ny företagsledning tillsatts. Intresset för de svenska produkterna på den tyska marknaden är stort. Här sker ett flertal olika diskussioner med potentiella kunder. Första referensanläggning förväntas att installeras under senare hälften av 2006. Förväntan på tillväxten i Tyskland för de tyska produkterna är hög, trots den ökade konkurrensen.

Rörelseresultatet var enligt plan negativt. Den omfattande satsningen på internationalisering i kombination med tidigare kommunicerade förseningar i vissa utvecklingsprojekt påverkar kassaflödet och rörelsekapitalet. För att fullfölja de offensiva satsningarna måste det kort- och långsiktiga kapitalbehovet säkerställas. Därför föreslår styrelsen en nyemission enlig bifogade pdf-dokument (”Fullständig rapport”). Se även separat pressmeddelande.

Extra bolagsstämma äger rum torsdagen den 8 juni 2006, klockan 14.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Kommande finansiella rapporter:
januari – juni publiceras 25 augusti 2006
januari – september publiceras 7 november 2006

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, Ortivus,
telefon 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller E-post: mikael.strindlund@ortivus.com