Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 juni 2006

Extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) beslutade idag att godkänna styrelsens beslut av den 19 maj 2006 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, där två gamla aktier berättigar till tecknande av en ny aktie av samma slag. Nyemissionen tillför bolaget drygt 170 MSEK före emissionskostnader genom utgivande av högst 369 485 aktier av serie A och högst 6 533 244 aktier av serie B, sammanlagt högst högst 6 902 729 aktier, och är garanterad till 83 procent genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från större befintliga ägare samt ett garantikonsortium. Huvudvillkoren är som följer:

• Två (2) gamla aktier av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A i bolaget, och två (2) gamla aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget

• Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 13 juni 2006. Sista dag för handel i Ortivusaktien med rätt till deltagande i nyemissionen är den 8 juni 2006.

• Emissionskurs: 25 SEK per aktie

• Teckningstiden löper under perioden 19 juni-7 juli 2006.

• Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 19 juni-4 juli 2006.

• Teckning med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.

• För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för aktieteckning med primär företrädesrätt skall återstående aktier erbjudas samtliga personer som är registrerade som aktieägare, oavsett aktieslag, på avstämningsdagen för emissionen (subsidiär företrädesrätt) och som har anmält intresse av att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt.

• Anmälan om önskemål om teckning med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt skall ske under teckningstiden, dvs senast den 7 juli 2006.

Rådgivare i samband med emissionen är ABG Sundal Collier AB, Stockholm.

Vidare beslutade bolagsstämman att i efterhand godkänna den emission av 73.125 B-aktier som genomfördes i samband med bolagets apportförvärv under 2002 av minoritetens andel i dotterbolaget Ortivus Inc.

Besluten fattades enhälligt.

Erbjudandet riktar sig inte till personer i Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan eller andra personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Aktierna och teckningsrätterna erbjuds inte in i USA eller till någon som är ”US person” enligt definitionen i Regulation S som utfärdats med stöd av United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”), om inte bolaget bedömer att ett sådant erbjudande får riktas till en person som är ”qualified institutional buyer” enligt definitionen i regel 144A i Securities Act med stöd av ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act och sådan person försäkrar att erbjudandet och försäljningen kan genomföras utan sådan registrering. Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare som tror att de kan delta i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering måste kontakta Per Bourn, CFO, telefon +46 8 446 4502, på bolaget före avstämningsdagen (13 juni 2006).

Detta dokument utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt Securities Act. Bolaget har inte för avsikt att registrera värdepapperna eller genomföra ett offentligt erbjudande i USA.

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, verkställande direktör, telefon: 08-446 4503
mobil: 070-269 5303, E-post: mikael.strindlund@ortivus.com

Per Bourn, ekonomidirektör, telefon: 08-446 4502, mobil: 0733-33 99 90,
E-post: per.bourn@ortivus.com.

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com