Ortivus AB (publ) Delårsrapport Januari-Mars 2002

Ortivus AB (publ)
Delårsrapport
Januari – mars 2002

OBS! Tidigarelagd publicering; 11 april 2002 istället för 25 april 2002.

Viktiga händelser:

·Försäljningen ökade med 13 procent till MSEK 41,8 (36,8föregående år).

·Rörelseresultatet uppgick till MSEK 5,3 (-5,3).

·Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3,7 (-4,1).

·Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har haft en mycket
stark utveckling under första kvartalet med en försäljningsökning på 56
procent jämfört med föregående år.

·Intäkterna från samarbetsavtalet med Philips Medical Systems
har ökat under perioden.

Delårsrapport
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 13% till MSEK 41,8 (36,8). Härav
uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK
17,6 (13,2), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK
20,4 (13,1), försäljning av Mobimed till MSEK 3,2 (10,2) och övrig
försäljning till MSEK 0,6 (0,3). Intäkterna från Philips har bestämts av
den avtalade minimigarantin. I avtalet om teknologi och
produktutveckling mellan Philips och Ortivus har MSEK 3,6 intäktsförts
under perioden.
Bruttoresultatet har ökat med 36% jämfört med föregående år. De främsta
anledningarna är den starka ökningen av intäkterna från avtalet med
Philips samt positiv valutakurseffekt. Den starka försäljningsökningen
av Sweets produkter med hög bruttovinst påverkar bruttovinsten positivt.
Omkostnaderna uppgick till MSEK 32,0 (32,6), inklusive avskrivningar
MSEK 3,6 (5,2).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,6 (-3,3).
Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till
MSEK 8,9 (0,0). Förbättringen av resultatet förklaras främst genom en
framgångsrik utveckling i dotterbolaget Sweet, ökade intäkter från
samarbetsavtalet med Philips genom avtalet om teknologi och
produktutveckling samt positiv dollarkursutveckling och
terminssäkringar. Kostnaderna i moderbolaget samt avskrivningarna har
minskat.
Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -4,2 (-8,9).
Det negativa kassaflödet sammanhänger huvudsakligen med ökade
kundfordringar.
Koncernens egna kapital har under perioden ökat till MSEK 165,4 från
161,9, periodens resultat utgör MSEK 3,5 samt omräkningsdifferenser i
dotterbolagen MSEK 0,0.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1,8
(0,4).
Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 61,8 (86,8). Räntebärande
skulder uppgick till MSEK 0,0 (1,0). Skuldsättningsgraden uppgick till
0% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 0,3 (1,9).
Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade
valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det
redovisade resultatet varit MSEK 0,6 lägre. Koncernens skattekostnad på
MSEK 2,2 är hänförlig till Sweet.
Moderbolagets intäkter uppgick till MSEK 20,5 (20,4) och resultatet
efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK 3,9 (-4,8).
I koncernen finns beräknade ackumulerade skattemässiga underskott som
uppgår till minst MSEK 135 för år 2002.
Marknad
MIDA

Samarbetsavtal med Philips Medical System

Ortivus två avtal med Philips Medical System består av ett
distributionsavtal för MIDA-teknologin och ett industriellt
samarbetsavtal. De båda avtalen innehåller garanterade
minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar. Ortivus har
intäktsfört 14,8 miljoner US dollar i minimiersättningar till och med
första kvartalet 2002.

Det industriella samarbetet med Philips har intensifierats och förväntas
redan under år 2002 resultera i lanseringen av nya produkter, bl a med
Ortivus system integrerat i Philips nya patientövervakningssystem. Genom
samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi och
systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter och
med större volymer.

Mobimed
Satsningarna på marknadsföring och försäljning av den nya generationen
Mobimed 300, som lanserades hösten 2001, har resulterat i stor
uppmärksamhet för systemet. Under perioden har 10 Mobimed 300 sålts
till kunder i Norden och Storbritannien.

För närvarande förs diskussioner med distributörer i flera europeiska
länder. Under perioden har en testinstallation gjorts i Frankrike.

Mobimed 300 har tagits emot mycket väl av kunderna. Det pågår
diskussioner om köp med flera ambulansorganisationer. Försäljningen av
Mobimed i Storbritannien blev lägre under det första kvartalet i år
jämfört med föregående år, vilket var förväntat. Förväntningarna på
helåret är högre försäljning av Mobimed jämfört med år 2001.

Sweet
Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.
Sweet har lanserat ny mjukvara som erbjuder ambulanssjukvården ett
komplett administrativt system för utlarmning, fakturering och
patientjournaler, vilket har tagits emot väl. Sweets befintliga sälj-
och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA
bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den amerikanska
marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett
produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA.

Biosaca
Biosaca har nyligen lanserats via distributörer till kunder i Norden och
Canada. Under det första kvartalet i år har 5 Biosaca-enheter sålts. Det
pågår för närvarande diskussioner med flera distributörer vilket bör
medföra en ökad försäljning under året.

Organisation och verksamhetsutveckling
Under perioden har verksamheten i Göteborg flyttats till
Stockholmskontoret. Kontorslokalerna har överlåtits till annat företag
från och med april varför Ortivus är löst från samtliga förpliktelser
mot fastighetsägaren. Koncentreringen av verksamheten till en ort
beräknas medföra väsentliga kostnadsbesparingar och
effektiviseringsvinster.
Förstärkningen av försäljnings- och marknadsorganisationen som inleddes
föregående år har fortsatt. Inriktningen är att tillföra resurser och
kompetens för att etablera Ortivus på nya marknader. Fokus ligger på att
bygga distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna. Samtidigt
har support och försäljningsfunktionerna på befintliga marknader
förstärkts, t ex i Skandinavien och Storbritannien.

Under början av 2002 har utvecklingsarbetet koncentrerats på att utöka
Mobimed systemets funktionalitet för att bättre lösa kundens behov av
uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten. Den nya Mobimed 300
plattformen förenklar anpassningen av systemet till specifika kunders
önskemål. Dessutom underlättar den nya plattformen möjligheterna att
utöka systemet med nya funktioner i framtiden.

Det industriella samarbetet med Philips fortlöper och kommer att
intensifierats ytterligare under året. Under senhösten kommer flera
delar av Ortivus teknologi att vara integrerade i Philips nya
patientövervakningssystem.

Ortivus bedriver även ett antal projekt med distansövervakning av
patienter i hemmiljö. Bland annat har utrustning och system för att
kunna övervaka spädbarn i hemmet tagits fram. Med hjälp av denna
utrustning kan läkare på distans övervaka t ex ett barns vitala data
(EKG, syremättnad i blodet, etc) samt även se barnet via en kamera
monterad på sängen. Demonstration har gjorts i samarbete med JM bygg i
en visningslägenhet för framtidens boende.

Framtidsutsikter
Ortivus har byggt en stark position i Sverige och Storbritannien inom
ambulans- och akutsjukvården. Mobimed 300 och Biosaca har lanserats och
fått ett mycket positivt mottagande. Produkterna står inför en bredare
lansering i Europa. Det innebär att Mobimed 300 och Biosaca bedöms få en
fortsatt kraftig försäljningstillväxt i Europa och Nordamerika under
året trots att det första kvartalet 2001, vilket tidigare förutsetts,
blivit något lägre än ifjol. Sweet har en stark position i USA med
fortsatt hög försäljningstillväxt. Under slutet av året förväntas
Philips lansera sitt Viridia-system med MIDA-algoritmen integrerat.
Den i årsredovisningen för 2001 redovisade bedömningen att en fortsatt
tillväxt av försäljningen kommer att ske med en väsentlig förbättring av
rörelseresultatet jämfört med år 2001 kvarstår.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00720/wkr0002.pdf Hela rapporten