Halvårsrapport Januari – juni 2002

Ortivus AB (publ)
Halvårsrapport
Januari – juni 2002

Viktiga händelser under delårsperioden:

* Försäljningen ökade med 14 procent till MSEK 84,0 (73,7
föregående år).

* Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,0 (-10,2 föregående år).

* Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 3,7 (-8,5 föregående
år).

* Dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. har haft en mycket
stark utveckling under första halvåret med en försäljningsökning på 54
procent jämfört med föregående år.

* Integrationen av verksamheten i Sverige till kontoret i
Stockholm är genomförd, vilket medför en besparing på cirka MSEK 6,0 i
moderbolaget under andra halvan av 2002.

* Avtal har träffats med minoritetsägarna om att förvärva
minoritetens andel i Ortivus US, Inc. För detta förvärv har styrelsen
beslutat om nyemission i Ortivus AB avseende 73 125 aktier av serie B
vilket innebär att bolagets aktiekapital ökas med 365 625 kronor till 69
027 295 kronor. Ortivus avser att fusionera de båda amerikanska bolagen
Ortivus US, Inc. och Sweet Computer Services, Inc.

* Distributör har valts för MobiMed i Frankrike och
referensanläggning är i drift. Förhandlingar pågår med distributörer för
prioriterade länder i Europa.

* Rörelseresultatet för det andra halvåret förväntas bli
åtminstone i nivå med det första halvåret.

Ortivus
Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som
övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i
hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd
vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid
utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

Halvårsrapport januari – juni 2002
Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 14% till MSEK 84,0 (73,7). Härav
uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK
34,8 (25,8), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK
43,5 (28,1), försäljning av MobiMed till MSEK 4,6 (18,9) och övrig
försäljning till MSEK 1,1 (0,9). Intäkterna från Philips har bestämts av
den avtalade minimigarantin (MSEK 26,7). Därutöver har MSEK 7,2
intäktsförts från avtalet om teknologi och produktutveckling mellan
Philips och Ortivus samt övrig försäljning till Philips MSEK 0,9. Den
lägre MobiMed-försäljningen jämfört med 2001 förklaras av att flera
större beställningar, främst i England, fakturerades under första
halvåret 2001. Flera större upphandlingar pågår f.n. i Sverige och
England. MobiMed-försäljningen karakteriseras av kapitalintensiv
upphandling till sjukvården med komplexa beslutsprocesser under lång
tid. Det innebär att det är svårt att med hög precision ange när
beställningarna kommer att erhållas.

Bruttoresultatet har ökat med 31% jämfört med föregående år. De främsta
anledningarna är den starka ökningen av intäkterna från avtalet med
Philips; den starka försäljningsökningen av Sweets produkter med hög
bruttovinst samt positiv valutakurseffekt.

Omkostnaderna uppgick till MSEK 66,8 (67,1), inklusive avskrivningar
MSEK 7,3 (10,6).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 8,7 (-7,1).
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 8,0 (-10,2). Förbättringen av
resultatet förklaras främst genom en framgångsrik utveckling i
dotterbolaget Sweet som delvis beror på att kunderna har uppgraderat
till Sweets nya system, ökade intäkter från samarbetet med Philips genom
avtalet om teknologi och produktutveckling samt terminssäkringar.
Kostnaderna i moderbolaget samt avskrivningarna har minskat.

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK 3,0 (-14,6).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 0,9
(1,0) och i immateriella anläggningstillgångar till MSEK 2.3 (0.0).

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till
MSEK 69,0 (81,0). Räntebärande skulder uppgick till MSEK 0,0 (0,8).
Skuldsättningsgraden uppgick till 0% (1%). Koncernens finansnetto
uppgick till 0,7 (3,1).

Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade
valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det
redovisade resultatet varit MSEK 4,5 lägre. Koncernens skattekostnad på
MSEK 5,0 är hänförlig till Sweet.

Moderbolagets intäkter uppgick till MSEK 39,3 (39,7) och resultatet
efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK 6,0 (- 12,5).

Omsättning och resultat för rapportperioden april – juni 2002

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade med 14% till MSEK 42,2 (36,9). Härav
uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical System till MSEK
17,3 (12,6), intäkter från försäljning i dotterbolaget Sweet till MSEK
23,1 (15,0), försäljning av MobiMed till MSEK 1,4 (8,7) och övrig
försäljning till MSEK 0,4 (0,6). Intäkterna från Philips har bestämts av
den avtalade minimigarantin (MSEK 13,4). Därutöver har MSEK 3,6
intäktsförts från avtalet om teknologi och produktutveckling mellan
Philips och Ortivus samt övrig försäljning till Philips MSEK 0,3.

Omkostnaderna uppgick till MSEK 34,7 (34,5), inklusive avskrivningar
MSEK 3,7 (5,4).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 3,1 (-3,8).
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2,7 (-5,0). Förbättringen av
resultatet förklaras främst genom en framgångsrik utveckling i
dotterbolaget Sweet, ökade intäkter från samarbetsavtalet med Philips
genom avtalet om teknologi och produktutveckling samt terminssäkringar.
Kostnaderna i moderbolaget samt avskrivningarna har minskat.

Marknad

MIDA

Samarbetsavtal med Philips Medical System
Ortivus två avtal med Philips Medical System består av ett
distributionsavtal för MIDA-teknologin och ett industriellt
samarbetsavtal. De båda avtalen innehåller garanterade
minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar. Ortivus har
ackumulerat intäktsfört 16,3 miljoner US dollar i minimiersättningar
varav 3,2 miljoner US dollar hittills under 2002.

Integrationsarbetet av MIDA i Philips patientövervakingssystem är
genomförd, och arbete pågår med att ansöka om den amerikanska
myndighetens (FDA) godkännande. Lanseringen av systemet förväntas ske i
början av nästa år.

Det industriella samarbetet med Philips fortlöper enligt avtal. Det
innebär att Philips har rätt att teckna samarbetsavtal om distribution
för produkter som utvecklas inom ramen för detta avtal.

Övrigt
Vidarutvecklingen av MIDA II har påbörjats i samarbete med Karolinska
sjukhuset i Stockholm.
Samarbetsprojektet med forskare vid Uppsala Universitet om
beslutsstödsystem för att riskbedöma hjärtinfarktspatienter fortsätter
enligt plan.

MobiMed

Satsningarna på marknadsföring och försäljning av den nya generationen
MobiMed 300, som lanserades hösten 2001, har resulterat i stor
uppmärksamhet för systemet. Under perioden har 13 MobiMed 300
fakturerats till kunder i Norden och Storbritannien. Ytterligare en
beställning om 7 MobiMed 300 och 1 HWS enheter har erhållits i Sverige.

Distributör har valts i Frankrike och referensanläggningen är i drift.
Förhandlingar pågår med distributörer i prioriterade länder i Europa.

Referensanläggningen i Lehigh Valley håller på att uppgraderas till
MobiMed 300 med patientjournalsystem från Sweet. Lehigh Valley sjukhuset
i nordöstra Pennsylvania, USA har av U.S. News utsetts till ett av USA:s
bästa sjukhus inom kardiologi och sjukhuset anger i sin broschyr ”The
Regional Heart Center” att de är först i USA med att följa sina akuta
patienter med hjärtinfarkt, stroke och andra trauma redan i ambulansen
och under transporten till sjukhuset med hjälp av MobiMed. Den kliniska
och hälsoekonomiska nyttan med MobiMed 300 kommer i samarbete med Lehigh
Valley att sammanställas till en rapport för att påverka
ersättningssystemet för telemedicinska tjänster i USA.

Sweet
Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.

Sweet har lanserat ny mjukvara som erbjuder ambulanssjukvården ett
komplett administrativt system för utlarmning, fakturering och
patientjournaler, vilket har resulterat i att större delen av befintliga
kunder har uppgraderat sina system under perioden. Sweets befintliga
sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder över hela USA
bereder vägen för introduktionen av MobiMed på den amerikanska
marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett
produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA.

Biosaca

Biosaca har nyligen lanserats via distributörer till kunder i Norden och
Canada. Rättigheterna till mjukvaran Nightingale R har förvärvats enligt
avtal med Judex A/S, Danmark. Nightingale säljs av Ortivus under
varunamnet Sleep Studio TM och förstärker konkurrensfördelarna hos
Biosaca.

Under det första halvåret i år har beställningar erhållits för 5 Biosaca-
enheter och 2 Sleep Studio licenser.

Organisation och verksamhetsutveckling

Avtal har träffats med minoritetsägarna om att förvärva minoritetens
andel i Ortivus US, Inc. För detta förvärv har styrelsen genom
utnyttjande av bolagsstämmans bemyndigande beslutat om nyemission i
Ortivus AB avseende 73 125 aktier av serie B vilket innebär att bolagets
aktiekapital ökas med 365 625 kronor till 69 027 295 kronor. Ortivus
avser att fusionera de båda amerikanska bolagen Ortivus US, Inc. och
Sweet Computer Services, Inc.

Under perioden har verksamheten i Göteborg flyttats till
Stockholmskontoret. Koncentrationen av verksamheten till en ort medför
en besparing på cirka MSEK 6,0 under 2002 och minst MSEK 12,0 under
2003.

Förstärkningen av försäljnings- och marknadsorganisationen som inleddes
föregående år har fortsatt. Inriktningen är att tillföra resurser och
kompetens för att etablera Ortivus på nya marknader. Fokus ligger på att
bygga distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna. Samtidigt
har support och försäljningsfunktionerna på befintliga marknader
förstärkts, t ex i Skandinavien och Storbritannien.

Prognos 2002

Rörelseresultatet för det andra halvåret förväntas bli åtminstone i nivå
med det första halvåret.
[REMOVED GRAPHICS]

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00730/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00730/wkr0002.pdf Hela rapporten