Ortivus AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – december 2001

Ortivus AB (publ)
Bokslutskommuniké
Januari – december 2001

Viktiga händelser:
· Försäljningen har under året ökat med 128% till MSEK 152,4
(66,7 föregående år exklusive Sweet). Försäljningen av Mobimed har ökat
med 159% till MSEK 28,7 (11,1).
· Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster, avskrivningar
och finansiella poster uppgick till MSEK 5,8 (-19,0 föregående år
exklusive Sweet). Resultatet efter finansiella poster har belastats med
jämförelsestörande poster på MSEK 49,9 (0,0 föregående år). I dessa
poster ingår en nedskrivning av goodwill med MSEK 47,8 samt
omstruktureringskostnader i samband med nedläggningen av kontoret i
Göteborg med MSEK 2,1. Resultatet efter finansiella poster uppgick till
MSEK -61,8 (-30,4 föregående år exklusive Sweet) och efter skatt till –
65,9 (-30,5 föregående år exklusive Sweet).
· Förvärvet av Sweet Computer Services, Inc. (Sweet) har varit
mycket framgångsrikt med en stark försäljningsutveckling under året till
MSEK 59,2. Nettoomsättningen i USA uppgick till MSEK 59,8.
Nettoresultatet före skatt på denna marknad uppgick till MSEK 5,9
(exklusive goodwillavskrivning Sweet MSEK 4,2).
· Ortivus har beslutat att koncentrera den svenska verksamheten
till Täby genom att stänga Göteborgskontoret.
· Lanseringen av Mobimed 300 under hösten har varit framgångsrik
med leveranser till kunder på sammanlagt 22 ambulansenheter i
Storbritannien, Norge, Finland och Sverige. Ytterligare beställningar
finns på 11 ambulansenheter.

Bokslutskommuniké januari – december 2001

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till MSEK 152,4 (66,7*). Av denna
nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical
System till MSEK 61,0 (51,9), intäkter från försäljning i dotterbolaget
Sweet till MSEK 59,2, försäljning av Mobimed till MSEK 28,7 (11,1) och
övrig försäljning till MSEK 3,5 (3,7). Intäkterna från Philips har
bestämts av den avtalade minimigarantin. I avtalet om teknologi och
produktutveckling mellan Philips och Ortivus har MSEK 7,2 intäktsförts
under året.
Omkostnaderna (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till MSEK
137,6 (87,0*), inklusive avskrivningar MSEK 21,3 (15,3). De ökade
omkostnaderna förklaras av omkostnader i det nyligen förvärvade
dotterbolaget Sweet, avskrivningar av goodwill hänförlig till förvärvet
av Sweet, utvecklingskostnader i ett samarbetsprojekt med Uppsala
Universitet** samt ökade konsultkostnader i samband med färdigställandet
av den nya generationens Mobimed. Dessa konsultkostnader uppgick under
perioden till MSEK 6,1. Någon ytterligare aktivering av
utvecklingskostnaderna i Sweet har ej skett under perioden.
I de jämförelsestörande posterna ingår en nedskrivning av goodwill på
Biosys med MSEK 47,8 efter en upprättad kassaflödesanalys i enlighet med
RR17, och omstruktureringskostnader i samband med nedläggningen av
kontoret i Göteborg med MSEK 2,1.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -61,8 (-30,4*).
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster, avskrivningar och
finansiella poster uppgick till MSEK 5,8 (-19,0). Förbättringen av
resultatet förklaras av en hög tillväxt i försäljningen av Mobimed i
Storbritannien och av förvärvet av Sweet.
Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -29,6 (-
37,8). Exklusive förvärvet av Sweet och därmed sammanhängande
transaktioner var kassaflödet MSEK -6,3.
Koncernens egna kapital har under perioden minskat till MSEK 161,9 från
207,6. Genom nyemission till aktieägarna i Sweet Computer Services, Inc.
i samband med förvärvet, ökades det egna kapitalet med MSEK 20,3.
Därefter har kapitalet minskat med periodens resultat om MSEK -65,9 samt
omräkningsdifferenser i dotterbolagen om MSEK -0,1.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 1,8
(2,3).
Koncernens likvida medel uppgick till MSEK 66,0 (95,6). Räntebärande
skulder uppgick till MSEK 0,0 (1,1). Skuldsättningsgraden uppgick till
0% (1%). Koncernens finansnetto uppgick till MSEK 3,6 (4,0).
Koncernen har haft terminssäkringar under perioden på beräknade
valutaflöden i dollar. Om terminssäkring inte hade gjorts hade det
redovisade resultatet varit MSEK 4,3 högre. Koncernens skattekostnad på
MSEK 4,1 är hänförlig till Sweet.
Moderbolagets intäkter uppgick till MSEK 84,8 (65,7) och resultatet
efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK -82,2 (-18,0)
varav MSEK 74,6 (14,0) är hänförliga till nedskrivning av aktier i
dotterbolag.

I koncernen finns beräknade ackumulerade skattemässiga underskott som
uppgår till minst MSEK 140 för år 2001.

Rapportperioden oktober – december 2001

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till MSEK 46,6 (20,5*). Av denna
nettoomsättning uppgick intäkter från försäljning till Philips Medical
System till MSEK 18,0 (15,7), intäkter från försäljning i dotterbolaget
Sweet till MSEK 18,4 (0), försäljning av Mobimed till MSEK 7,3 (4,4) och
övrig försäljning till MSEK 2,9 (0,4). Intäkterna från Philips har
bestämts av den avtalade minimigarantin. Avtalet om teknologi och
produktutveckling mellan Philips och Ortivus har medfört en intäkt om
MSEK 3,1 under perioden.
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster, avskrivningar och
finansiella poster uppgick till MSEK 4,0 (-8,2).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -52,7 (-12,6).
Jämförelsestörande poster på MSEK -49,9 har påverkat resultatet.

* exklusive Sweet Computer Services, Inc. (Sweet)
** Ortivus samarbetar med tre forskare vid Uppsala Universitet om att
utveckla ett datorbaserat beslutsstödsystem för tidig diagnos,
riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

Marknad
MIDA
Samarbetsavtal med Philips Medical System (Agilent Technologies (Hewlett-
Packard))

Under året har Royal Philips Electronics förvärvat Health Care Division
of Agilent Technologies, som därmed ingår i Philips Medical System.
Philips blir därmed en av de tre största leverantörerna av
medicintekniska utrustningar och lösningar till sjukvården. Avtalen
mellan Ortivus AB och Agilent Technologies har förts över till Philips.
Samarbetet kommer således att fortsätta enligt plan. Avtalen avser en
period om 5 år och består av dels en global ensamrätt att sälja MIDA och
dels ett tekniskt utvecklingssamarbete. De båda avtalen innehåller
garanterade minimiersättningar om sammanlagt 32 miljoner US dollar.
Ortivus har intäktsfört 13,2 miljoner US dollar i minimiersättningar
till och med 2001.

Mobimed
Satsningar på marknadsföring och försäljning har resulterat i flera
stora beställningar. Orderingången har varit mycket hög i Storbritannien
där beställningar på sammanlagt 59 patient- och 12 sjukhusenheter har
erhållits (år 2000: 15 patient- och 2 sjukhusenheter).

Lanseringen av Mobimed 300 under hösten har varit framgångsrik med
leveranser till kunder på sammanlagt 22 ambulansenheter i
Storbritannien, Norge, Finland och Sverige. Ytterligare beställningar
finns på 11 ambulansenheter. I Storbritannien finns 34
ambulansorganisationer, varav 10 stycken har köpt Mobimed. I West
Midland har National Health Service utvärderat olika system för
telemedicinsk överföring av EKG med resultat att de rekommenderar
Ortivus system till sina 5 ambulansorganisationer. Diskussioner pågår om
upphandling i denna region. I Sverige pågår diskussioner med två
ambulansorganisationer om upphandling av större system. Tre landsting
har kompletterat sina befintliga system med sammanlagt 2 patient- och 4
sjukhusenheter.
I Norge har 2 ambulansorganisationer köpt sammanlagt 11 Mobimed 300
system.

Under året har Mobimed installerats i sammanlagt 148 ambulanser och 24
sjukhus i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Systemet i Finland
är en referensanläggning. Erfarenheterna från övriga
referensanläggningar är mycket positiva , vilket ligger till grund för
erhållna beställningar.
Den nya generationen av Mobimed har lanserats vid AMBEX i Storbritannien
den 29 juni-1 juli och för en bredare publik vid kongressen European
Society of Cardiology i Stockholm den 1-5 september 2001. Systemet
presenterades även vid ambulansmässan FLISA i Halmstad, den 3-5
september 2001. Systemet är baserat på Windows 2000 vilket gör det mer
lämpligt för en bredare lansering på den europeiska marknaden via
distributörer. Ortivus ställde ut Mobimed 300 och Biosaca vid Medica-
mässan i Düsseldorf den 21-24 november 2001.

Sweet Computer Services, Inc.
Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.
Sweet har nyligen lanserat en ny mjukvara som erbjuder
ambulanssjukvården ett komplett administrativt system för utlarmning,
fakturering och patientjournaler, vilket har tagits emot väl. Sweets
befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700 kunder
över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den
amerikanska marknaden. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett
komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA.
Biosaca
Under året har uppgraderingen av Biosaca slutförts och Biosaca
relanserades vid kongressen APSS (Associated Professional Sleep
Societies) i USA 7-9 juni. Under året har 1 system sålts i Sverige, 2 i
Norge och 3 i USA/Canada.

Organisation och verksamhetsutveckling
Ortivus har efter avslutade medbestämmandeförhandlingar vid ett extra
styrelsemöte den 31 oktober 2001 beslutat att koncentrera den svenska
verksamheten till Täby genom att stänga Göteborgskontoret den 28
februari 2002. Tre av 17 medarbetare har tackat ja till erbjudandet att
flytta till Täby. Fjorton medarbetare har sagts upp på grund av
arbetsbrist. Kompetensöverföringen följer plan. Beslutet kommer att
innebära en besparing på minst 2,5 miljoner kronor per år.
Effektiviseringsvinster förväntas tillkomma utöver denna besparing.

Mats-Olof Wallin har anställts som Vice President / Chief Financial
Officer för koncernen. Mats-Olof kommer närmast från Pharmacia där han
under många år har haft ledande chefsbefattningar inom koncernen.

Agneta Franksson har anställts som Säljchef Norden med ansvar för att
utveckla Ortivus verksamhet i Norden. Agneta kommer närmast från
IT/Telekombranschen och har dessförinnan en lång erfarenhet från den
medicin-tekniska branschen.

Peter Worsöe har anställts som marknadschef med ansvar att utveckla
marknadsföringen av företagets produkter och försäljning via
distributörer utanför Norden. I och med lanseringen av den nya
generationen Mobimed kommer fokus att ligga på att bygga
distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna.

Ortivus US, Inc. nuvarande Vice President Walter Young har även utsetts
till President för dotterbolaget Sweet. Med förvärvet av Sweet har
Ortivus erhållit produkter som genererar ett positivt rörelseresultat
och som därmed kan bidra till finansieringen av den fortsatta satsningen
på att introducera Mobimed och positionera Ortivus på den amerikanska
marknaden. Befintliga kunder får bättre möjligheter att successivt
uppgradera sina system med Mobimed.

Utvecklingsarbetet har under året varit fokuserat på att färdigställa
nästa generations system för Patient Informatik. Uppgradering och
anpassning av befintliga Mobimed-utrustningar har gjorts för existerande
marknader och kunder. Utvecklingsarbetet har också färdigställt
uppgraderingen av mjukvaran till Biosaca. Lanseringen av dessa system
beräknas öka försäljningen av Mobimed och Biosaca.

Biohome är samlingsnamn på Ortivus aktiviteter för vård utanför de
traditionella vårdinrättningarna, såsom exempelvis vård på distans eller
i det egna hemmet.
Under perioden har samarbeten inletts med flera kvalificerade partners
inom områdena neonatal hemsjukvård och vård av äldre kroniskt sjuka.
Genom dessa projekt, och under året tillkommande projekt, avser Ortivus
att positionera sig som en ledande leverantör av produkter och tjänster
inom den framväxande marknaden för vård och behandling på distans. Denna
marknad tillskrivs på sikt en betydande kommersiell potential. Ortivus
lösningar och tjänster tar i mycket sin utgångspunkt i det kunnande samt
de produkter och komponenter som redan utvecklats inom företaget, som
exempelvis Mobimed. Detta kompletteras sedan med egen nyutveckling eller
med komponenter från andra leverantörer och partners. Arbetet har
hittills inriktats på IT-infrastruktur och mätsystem lämpliga för
hemsjukvård.

Under året har Ortivus tillsammans med tre forskare vid Uppsala
Universitet fortsatt att utveckla ett integrerat datorbaserat
beslutsstödssystem för tidig diagnos, riskbedömning och behandling av
patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

År 2002
Samarbetsavtal med Philips Medical System (Agilent Technologies)

Överenskommelsen med Philips Medical System innebär möjlighet till ökad
försäljning av MIDA samt distribution av Ortivus övriga produkter. Det
industriella samarbetet har påbörjats vilket innebär att gemensamma
projekt har identifierats och håller på att utvärderas. Samarbetet med
Philips har således intensifierats och förväntas år 2002/2003 resultera
i lansering av nya produkter, bland annat med MIDA integrerat i Philips
nya patientövervakningssystem. Genom samarbete med ett globalt företag
kommer Ortivus teknologi och systemlösningar att kunna ingå som delar i
betydligt fler produkter och med större volymer.

Mobimed
Intäkter från Mobimed förväntas öka under de kommande åren då sjukvården
ställer ökade krav på tidig behandling av akuta sjukdomstillstånd som
exempelvis trombolys- behandling vid hjärtinfarkt samt krav på
förbättrad dokumentation, uppföljning, informationsintegrering och
kvalitetssäkring. Ambulanser som är utrustade med Mobimed kan inleda
behandling före eller under transporten till sjukhus. Det ökar
möjligheten att rädda patientens liv och minska sjukvårdens kostnader.
Mobimed ger dessutom datoriserad hantering av patientdata, observationer
och kvalificerade möjligheter till efterbearbetning samt integrering av
patientrelaterad information.

Erfarenheterna är mycket positiva från samtliga referensanläggningar,
vilket bör leda till ytterligare kommersiella beställningar under året.
Diskussioner pågår för närvarande med potentiella distributörer för
prioriterade länder i Europa. Försäljningen kommer även att öka genom
tecknande av service-, utbildnings- och uppgraderingsavtal med kunder
som har Mobimed installerat i sina ambulanser.
Sweet Computer Services, Inc.
Ortivus förvärvade den 1 januari 2001 det amerikanska bolaget Sweet, som
är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård.
Sweets befintliga sälj- och serviceorganisation samt kundbas om 1.700
kunder över hela USA bereder vägen för introduktionen av Mobimed på den
amerikanska marknaden. Försäljningen av Sweets program förväntas ha hög
tillväxt under kommande år.
Biosaca

Biosaca har relanserats under hösten 2001. Försäljningen av Biosaca
förväntas öka betydligt under kommande år.

Framtidsutsikter
Ortivus har byggt en stark position i Sverige och Storbritannien inom
ambulans- och akutsjukvården. Mobimed 300 och Biosaca har lanserats och
fått ett mycket positivt mottagande. Produkterna står inför en bredare
lansering i Europa. Det innebär att Mobimed 300 och Biosaca bedöms få en
fortsatt kraftig försäljningstillväxt i Europa och Nordamerika under
året trots att det första kvartalet bedöms bli något lägre än ifjol.
Sweet har en stark position i USA med fortsatt hög försäljningstillväxt.
Under slutet av året eller början av nästa förväntas Philips lansera
sitt Viridia-system med MIDA-algoritmen integrerat.
Styrelsen bedömer därmed att en fortsatt tillväxt av försäljningen
kommer att ske med en väsentlig förbättring av rörelseresultatet jämfört
med år 2001.

Konvertering av A-aktier till B-aktier
Under året och inför dagens styrelsesammanträde har ingen begäran
inkommit till företaget om konvertering av aktier.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Ekonomisk information från Ortivus AB
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2001 beräknas distribueras den 21
mars 2002. Den kommer då också att finnas tillgänglig på bolagets kontor
Ortivus AB, Enhagsslingan 5 i Täby och finns tillgänglig på företagets
hemsida, ortivusflytt19.wpengine.com. Årsredovisningen kommer att distribueras till
hos VPC registrerade aktieägare.

Bolagsstämman äger rum den 11 april 2002, klockan 16.00 i Scandic
Anglais Hotel, Stockholm.
Delårsrapport för januari – mars publiceras den 25 april 2002.
Delårsrapport för januari – juni publiceras den 29 augusti 2002.
Delårsrapport för januari – september publiceras den 24 oktober 2002.

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, Pre-hospital
övervakning samt Analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige och förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades det amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
inom administrativa program för ambulanssjukvård. År 2001 var
omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT01430/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT01430/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén