2008-05-05 Kommuniké från årsstämma i Ortivus AB (publ)

Vid stämman beslutades:
* Att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2007
* Att någon utdelning inte skulle ske, och att till årsstämmans förfogande stående medel om
-22 056 219 kronor balanseras i ny räkning
* Att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktör
* Att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken, utan suppleanter
* Att omvälja styrelseledamöterna:
o Jon Risfelt
o Laurent Leksell
o Anna Söderblom
– samt välja följande nya ledamöter till styrelsen:
o Peter Edwall
o Annemarie Gardshol
o Crister Stjernfelt
* Att välja Jon Risfelt till ordförande för styrelsen
* Att välja Helene Willberg, KPMG, till bolagets revisor, och Gabriel Ingemarson, KPMG, till revisorssuppleant
* Att ersättning till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag; SEK 160 000 per ledamot, och SEK 750 000 till styrelsens ordförande.
* Att valberedning skall tillsättas genom ett förfarande där styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt starkaste ägarna per 2009-09-30 och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen.
* Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till befattningshavare
* Att godkänna utsläckning av teckningsoptioner innehavda av dotterbolag till Ortivus AB
* Att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 2 200 000 aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 11 000 000 kronor. Betalning för aktier ska endast kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa årsstämma.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen