Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00. Årsstämman äger rum i Quick Office lokaler med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.

Rätt att delta på stämman
 
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:
 

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållanden per den 25 april 2023, och
 • dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Ortivus AB, att Viveka Hiort af Ornäs, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-mail till info@ortivus.com senast den 28 april 2023. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges

  
För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Förvaltarregistrerade aktier
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 april 2023, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 27 april 2023 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m.
 
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.se. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning
 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor/er
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 11. Val av revisor/er
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 13. Övriga ärenden
 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag
 
Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2022 inte ska lämnas.

Punkt 13; Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedningens förslag
 
Bolagets valberedning inför årsstämman 2023 har bestått av Konstantin Papaxanthis (ordförande), Pär Ola Adolfsson, Peter Edwall och styrelsens ordförande Anders Paulsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan tillsammans med sitt motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att offentliggöras och läggas ut på bolagets hemsida i god tid innan årsstämman.

Handlingar m.m.
 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.ortivus.com. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till bolaget antingen via e-mail till info@ortivus.com eller via telefon 08-446 35 00.
 
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen i enlighet med 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier med tio (10) röster och 42 644 786 B-aktier med en (1) röst innebärande totalt 59 271 606 röster.

Danderyd i mars 2023

Ortivus AB (publ)

styrelsen


Posted

in

by

Tags: