Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse inför årsstämman 2023 i Ortivus AB (publ)

Valberedningens förslag till årsstämman på styrelsens sammansättning har idag överlämnats till bolaget och lyder i huvudsak som följer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter (f.å. fyra (4)).

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Ulf Järnberg samt nyval av Anna-Carin Strandberg. Anders Paulsson föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Anna-Carin Strandberg, som föreslås till ny ledamot, är född 1966 och har en civilekonomexamen från Umeå Universitet och är sedan 2020 verksam som landschef/VD för svenska Philips AB. Anna-Carin har mer än 25 års gedigen erfarenhet av internationell försäljning inom Medtech-industrin varav huvuddelen inom Elektakoncernen. Hon har under åren verkat i olika nationella- och internationella marknadspositioner varigenom hon kunnat etablera ett betydande nätverk i Europa, Mellanöstern, USA, Asien och Sydamerika.
 
I samband med sitt arbete har valberedningen utifrån den internationaliseringsfas som bolaget befinner sig identifierat ett behov av att förstärka styrelsen ytterligare med en profil som har kompetens och erfarenhet av global marknadsföring och försäljning inom främst Medtech. Anna-Carin Strandberg som föreslås till ny ledamot bedöms kunna förstärka styrelsens kompetens och erfarenhet inom detta område och då särskilt med sin erfarenhet från marknadsföring och försäljning i Mellanöstern, USA, Asien och Sydamerika.

Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna utgör en styrelse som såväl tillgodoser kravet på kontinuitet samt har den mångsidighet och bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund som erfordras med hänsyn till Ortivus verksamhet och utvecklingsskede. Valberedningens förslag ger förutsättningar för ett fortsatt gott styrelsearbete samtidigt som viktiga kompetensområden kan bibehållas och utökas. Förslaget innebär också att en jämnare könsfördelning uppnås inom styrelsen.

Valberedningen i Ortivus, som utsågs i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, består av följande ledamöter:

  • Konstantin Papaxanthis, tillika ordförande i valberedningen, representerande egna aktier (företräder 5,1% av rösterna)
  • Pär-Ola Adolfsson, representerande egna aktier (företräder 4,7% av rösterna)
  • Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB (företräder 18,8% av rösterna)
  • Anders Paulsson, styrelsens ordförande,

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta

Konstantin Papaxanthis, Valberedningens ordförande tel nr +46 70 208 56 95.
Anders Paulsson, styrelsens ordförande tel nr +46 70 600 31 88

This entry was posted in . Bookmark the permalink.