Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK

JANUARI – MARS 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (12,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -4,4 (-1,1) MSEK, rensat för engångskostnader -1,7 (-1,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-3,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 (-3,8) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,12) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Ortivus vann upphandling beträffande leverans av MobiMed journalsystem till Nordirlands akutsjukvård.
 • Genombrottsorder i Region Jämtland Härjedalen som valde MobiMed för primärvården.
 • Slutförhandlingar inledda med ST Electronics Pte Ltd i Singapore.
 • Avtal tecknat med Carmenta gällande marknads- och försäljningssamarbete.
 • Nyemission tillförde cirka nio miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Avtal tecknat med konsultbolaget Spark Group som temporärt förstärker Ortivus organisation och ledning vilket belastar kvartalets resultat med 2,7 MSEK.

KONCERNEN I jan jan jan jan jan
SAMMANDRAG (*) -mar2019 -mar2018 -mar2017 -dec2018 -dec2017

Nettoomsättning, 11 580 12 268 15 992 52 199 58 799
KSEK
Bruttomarginal 39% 45% 45% 42% 51%
Rörelseresultat, -5 838 -3 640 -2 135 -12 943 -10 448
KSEK
Rörelsemarginal, -27% -30% -7% -22% -16%
exkl.
engångskostnader
EBITDA, KSEK -4 417 -1 131 1 913 -4 977 -386
EBITDA, KSEK, -1 717 -1 131 2 955 -3 412 656
exkl.
engångskostnader

(*) För underlag
till siffrorna, se
"Definition av
koncernens
nyckeltal".

Kort om Ortivus

Ortivus är ett medicinteknikföretag som grundades 1985 utifrån kliniska kunskaper inom kardiologi. Bolaget har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm och är sedan 1998 etablerad genom eget dotterbolag i Storbritannien. Ortivus är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare i Sverige och Storbritannien.

Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder MobiMed Monitorering – realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården – och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem för bland annat triagering* som kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem.

Ortivus lösningar är certifierade enligt tre ISO-standarder och är CE-märkta enligt Medical Device Directive, som är EU:s medicintekniska direktiv. Ortivus erbjuder sina kunder patientsäkra, användarvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar lidande och används idag av mer än 5 000 ambulanssjukvårdare i över 1 700 akutfordon och hanterar över 100 000 patienter varje månad.

I Sverige är Ortivus representerat med Mobimed Monitorering i 13 av 21 sjukvårdsregioner varav sju regioner även använder MobiMed Journal. I Storbritannien är Ortivus representerat med MobiMed Journal i två ambulansorganisationer, varav den ena även använder MobiMed Monitorering. Under 2019 har även Nordirlands ambulansorganisation valt MobiMed Journal. Ortivus är etablerat i Norge sedan 2005, där Mobimed Monitorering finns vid två sjukhus i Osloområdet som tillsammans har cirka 80 enheter, varav hälften är utrustade med MobiMed Journal.

VD har ordet

VÅR MARKNADSSATSNING GER RESULTAT

Det är dags att lägga årets första kvartal till handlingarna och jag konstaterar att det arbete vi inledde i slutet av 2018, för att ta tillvara den tillväxtpotential vi identifierat under sommaren och hösten, fortsätter med full kraft.

Vi har under årets första kvartal fortsatt vår marknadsbearbetning inom vårt nya affärsmarknadsområde "MobiMed Care" mot den svenska primärvården med hemsjukvård och vårdcentraler i fokus. Marknadsresponsen från våra första användare är mycket god och de första kunderna planerar nu för en bredare utrullning av vår lösning samtidigt som vi bearbetar övriga befintliga kunder för att möta det allt större behovet av distanssjukvård i vårt samhälle.

Affärsmässigt var kvartalets viktigaste händelse att vi kunde teckna ett avtal med en ny kund, Northern Ireland Ambulance Services HSC Trust, NIAS. Enligt avtalet, värt cirka 32 miljoner kronor över en sexårsperiod med förväntad intäktsstart 2020, ska Ortivus svara för program- och maskinvara, installation, service och support av MobiMed Journalsystem för hela Nordirlands ambulansverksamhet. Verksamheten innefattar 300 ambulanser med 1 000 användare, som tillsammans hanterar cirka 17 000 patienter varje månad.

Under hösten 2018 levererade vi MobiMed Journal till Region Jämtland Härjedalens akutfordon. Mottagandet har varit mycket positivt och som glädjande lett till att kunden i början av året valt att beställa vår primärvårdslösning till Funäsdalens Hälsocentral. För kunden utgör detta ett betydelsefullt teknikstöd för att hantera och distribuera patientdata i geografiska områden där det är långa avstånd mellan vårdbehov och specialistvård. MobiMed kommer att användas för att följa patienternas vitalparametrar, i realtid, dela dem med specialister på hjärtintensiven, och därigenom göra det möjligt att kunna inleda behandlingar redan på ett tidigt stadium. Jämtland Härjedalens satsning är extra intressant, eftersom regionen i många avseenden ligger i teknisk framkant.

För mig är både NIAS och Region Jämtland Härjedalens val av oss som leverantör en tydlig bekräftelse på att våra lösningar ligger i framkant och att vi aktivt bidrar till att lösa vårdens dagliga utmaningar.

Under första kvartalet tecknade vi dessutom ett samarbetsavtal med Carmenta Public Safety AB. Avtalet gäller ett marknads- och försäljningssamarbete och innebär att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder på den prehospitala marknaden en helhetslösning för akutfordon. Lösningen innefattar förutom Ortivus patientövervakning och journalföring även Carmentas kommunikationslösning, navigationsstöd och ärendehantering. Jag tror att det blir en svårslagen affärskombination.

Sedan i början av februari förstärker Spark Group bolagets ledning på viktiga områden som försäljning, marknadsföring och produktledning. De ger oss ett krafttillskott när vi utvecklar vår verksamhet.

Bolagets fakturering har varit låg under kvartalet men är enligt plan. Bolagets rörelseresultat landar på -5,8 MSEK. I dessa siffror ligger kostnaden för Spark Groups transformeringsarbete om 2,7 MSEK. Rensat för dessa kostnader av engångskaraktär blir rörelseresultatet -3,1 MSEK, vilket är 0,5 MSEK bättre än föregående års första kvartal, trots en något lägre omsättning. Med detta sagt ser vi nu att vårt arbete med att minska kostnader börjar ge resultat.

Vi befinner oss nu i slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd om MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. Det är diskussioner som pågått under en längre tid. Vår samarbetspartner har fått mandat av slutkunden att gå vidare med projektet.

Vi deltar just nu i ett antal upphandlingar på hemmaplan i Norden men också längre ut i Europa. I Storbritannien löper våra två stora avtal ut i december i år, efter sex års avtalstid. Avtalen har under avtalsperioden omsatt långt över 100 MSEK. Båda våra kunder har uttalat sig mycket positivt om vår lösning, och har speciellt uppskattat den goda driftsäkerheten och den breda funktionaliteten. Jag ser därmed med mycket stor tillförsikt fram mot våra möjligheter att få förnyat förtroende hos dessa båda kunder.

Stark tillväxt inom existerande produkt- och marknadssegment samt ökad aktivitet inom primärvården ger Ortivus stora möjligheter att växa under kommande år. För att fullt ut utnyttja dessa möjligheter krävs utökade satsningar speciellt inom försäljning och marknad samt en breddning av produktsortimentet. Målet är att Ortivus framöver ska sätta ett både starkare och tydligare avtryck på de marknader vi valt.

Allt detta sammantaget har Ortivus ett bra utgångsläge. Vi ser att bitarna börjar falla på plats, både ute på marknaderna och internt hos oss själva. Om jag tittar framåt ser jag att Ortivus helt klart har ett momentum i efterfrågan av våra lösningar som vi skall vårda och utveckla vidare. I takt med att kundernas IT-infrastruktur förnyas med moderna gränssnitt fortsätter vår marknad att utvecklas till en dynamisk tillväxtmarknad. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det gärna igen, 2019 blir ett viktigt år för Ortivus då vi ska lägga grunden för god tillväxt och lönsamhet för de kommande åren.

Danderyd 3 maj 2019

Lars Höst

Tillförordnad verkställande direktör

Resultat och finansiell ställning

KONCERNEN JANUARI – MARS 2019

Nettoomsättning

Intäkter per land/region och intäktsström redovisas i nedanstående tabell.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 4,5 (5,5) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 39 (45) %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 10,3 (9,1) MSEK. I rörelsekostnaderna ingår konsultkostnad för Spark Group om 2,7 MSEK, vilket anses vara kostnader av engångskaraktär.
 • EBITDA uppgick till -4,4 (-1,1) MSEK, rensat för engångskostnader -1,7 (-1,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-3,6) MSEK, rensat för engångskostnader -3,1 (-3,6) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,2 (-0,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,0 (-3,8) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,19 (-0,12) SEK.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 4,2 (-0,9) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde om -2,0 (-0,3) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,5 (-0,1) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 9,7 (-0,6) MSEK.

Anläggningstillgångar

Koncernens immateriella tillgångar består huvudsakligen av aktiverade utgifter för MobiMed Journal. Utgifterna för både CoroNet och MobiMed Monitorering är helt avskrivna.

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (1,4) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,3 (1,1) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 3,2 (0,1) MSEK, varav 3,1 avser aktivering enligt IFRS16.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 32,8 (34,0) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 4,6 (11,8) MSEK.

Per den 31 mars 2019 uppgick koncernens långfristiga skulder till 2,5 (1,2) MSEK, som består av låneskuld till Almi 1,0 (1,2) samt långfristiga skulder avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16 1,5 (0,0) MSEK. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 25,8 (20,9) MSEK som bland annat består av utnyttjad checkräkningskredit om 0,0 (6,0) MSEK, låneskuld till Danske Bank 10,0 (0,0) MSEK, låneskuld till Almi om 0,8 (1,4) MSEK samt skuld avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16 om 1,1 (0,8) MSEK.

Per den 31 mars 2019 uppgick koncernens likvida medel till 7,5 (4,8 inklusive ej nyttjad checkkredit) MSEK. Därtill har koncernen ett outnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK, som gäller till och med den 31 december 2019.

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskottsavdragen uppgick den 31 december 2019 till 384,6 (368,6) MSEK.

Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift och utveckling av verksamheten utifrån den strategiska inriktning som beslutats. Stark tillväxt inom existerande produkt- och marknadssegment samt ökad aktivitet inom primärvården ger Ortivus stora möjligheter att växa under kommande år. För att fullt ut utnyttja dessa möjligheter krävs utökade satsningar speciellt inom försäljning, marknad samt en breddning av produktsortimentet. Styrelsen gör bedömningen att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa finansiering av verksamhetens utökade satsningar genom nyemission och/eller upptagande av lån. 

MODERBOLAGET JANUARI – MARS 2019

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,0 (8,3) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 4,5 (4,3) MSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till 5,1 (4,6) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (1,4) MSEK för perioden. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (0,2) MSEK för perioden. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,1) MSEK.

Eget kapital

Per 31 mars 2019 uppgick moderbolagets eget kapital till 9,4 (14,8) MSEK och vid årets början till 6,4 (19,5) MSEK.

Övrig information

KONCERNEN

Koncernen består av moderbolaget Ortivus AB (publ), org.nr. 556259-1205, samt dotterbolagen Ortivus UK Ltd, org.nr. 03558696, Elementanalys Analytica AB (vilande), org.nr. 556265-4771, Cardiological Decision Support Uppsala AB (vilande), org.nr. 556593-0707 samt Biohome AB (vilande), org.nr. 556364-0464. Samtliga dotterbolag är helägda.

Ortivus AB

Box 713

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd

Sverige

Telefon: + 46 8 446 45 00

Telefax: + 46 8 446 45 19

E-post: info@ortivus.com 

www.ortivus.se

MEDARBETARE

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 19 (20) personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Ortivus har ett outnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK, som gäller till och med den 31 december 2019. Bolaget har utnyttjat delar av lånelöftet under perioden, samt full återbetalning har skett under perioden. Räntekostnad under perioden uppgick till 18 KSEK. För övrigt har bolaget per den 31 mars 2019 inga transaktioner med närstående, utöver ersättning till ledning och styrelse.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av lednings-ansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar på fyra typer av risker; finansiella, operativa, legala/regulatoriska samt landsrisker. Bland annat har bolaget säkrat det beräknade valutanettoflödet fram till december 2019. Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets årsredovisning för 2018, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24.

AKTIEN

Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista Totalt finns 36,8 miljoner aktier fördelade på 1,7 miljoner A-aktier och 35,2 miljoner B-aktier. En aktie av serie A berättigar till tio röster och en aktie av serie B berättigar till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Bolagets marknadsvärde vid utgången av perioden uppgick till 85,4 (74,5) MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats, bortsett från IFRS16, se nedan.

IFRS 9 Finansiella instrument har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering från och med 1 januari 2018. IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Övergången har inte inneburit någon förändring av bolagets redovisningsprinciper bortsett från klassificering av finansiella tillgångar. Detta har dock inte inneburit någon kvantitativ effekt. Bolaget har valt att fortsatt tillämpa kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39.

IFRS 16 Leasingavtal trädde i kraft den 1 januari 2019 och kräver att leasetagare redovisar tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare än 12 månader och avser kontrakt av mindre värde. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Innebörden är att distinktionen mellan ett operationellt leasingavtal respektive ett finansiellt leasingavtal tas bort och ersätts med ett synsätt om nyttjanderätt respektive åtagande att reglera löpande betalningar till leasegivare.

Bolaget har genomfört utvärdering av effekterna av IFRS 16, som avser främst avtal om lokalhyra. Bolaget har valt förenklad övergångsmetod och detta har inte fått någon effekt på bolagets eget kapital. Jämförelsetal för 2018 har inte beräknats om.

När IFRS 16 tillämpas för första gången, använder koncernen följande praktiska lösningar och undantag som tillåts i standarden. Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader per 1 januari 2019 har redovisats som korttidsleasingavtal.

För de leasingavtal som klassificeras såsom leasingavtal enligt IFRS16, värderas den hyrda tillgången till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.

Bolagets framtida åtaganden avseende operationella leasingavtal per 2018-12-31 uppgick till 3,7 MSEK. Skuld enligt IFRS16, per 1 januari 2019, uppgick till 2,9 MSEK. Skillnaden mellan dessa båda, om

-0,8 MSEK, består av:

–      diskonteringseffekt -0,2 MSEK

–      korttidsleasingavtal -0,4 MSEK

–      avgifter betalda per bokslutsdatum -0,2 MSEK.

Nyttjanderättstillgångar per 1 januari 2019 uppgick till ett värde av 3,1 MSEK. Skillnad mellan tillgång och skuld om 0,2 MSEK är hänförlig till förutbetalda leasingkostnader.

För helåret 2019 beräknas effekten på EBITDA vara positiv om 1,1 MSEK. Avskrivningar och räntekostnader beräknas uppgå till 1,1 MSEK respektive 0,1 MSEK. Påverkan på nettoresultatet beräknas vara -0,1 MSEK. Detta förutsatt att inga nya leasingavtal tillkommer.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas när risker och förmåner övergått till köparen.

Koncernen betraktar de båda produkterna CoroNet och MobiMed som en grupp likartade produkter. Övriga produkter är ej väsentliga att följa i eget segment. Koncernen har därför beslutat att följa samtliga produkter som en enhet. Koncernen har tillsvidare därför enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter. Bolagets intäkter fördelas enligt nedan:

Försäljning av varor

Intäkter för försäljning av varor redovisas vid tidpunkten då företagets prestationsåtagande anses vara uppfyllt. Denna tidpunkt infaller när väsentliga risker som är förknippade med varornas ägande överförts till köparen, i normalfallet när kunden fått varan i sin besittning. Här ingår försäljning av hårdvara, vilket bland annat består av bolagets egenutvecklade mätenhet samt datorer för mätenheten och/eller journalsystemet.

Försäljning av mjukvara

Intäkter för försäljning av mjukvara sker på olika sätt:

 • Licens med avseende på nyttjanderätt, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.
 • Licensavtal med avseende på rätt till uppgraderingar, där intäkten redovisas linjärt över avtalets löptid.
 • Kundspecifik utveckling av MobiMed-systemet, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.
 • Integrationer mot andra sjukvårdssystem, där intäkten redovisas vid tidpunkten då kunden har tillgång till systemet.

Systemabonnemang

Ortivus tillhandahåller systemabonnemang, s k Managed Service, där intäkten redovisas linjärt över kontraktets löptid.

Tjänsteuppdrag

Intäkter för försäljning av tjänsteuppdrag sker på olika sätt:

 • Serviceavtal där intäkterna är avtalsbundna, och redovisas linjärt över avtalets löptid.
 • Löpande service för kunder som inte har serviceavtal, där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd service.
 • Installation, utbildning och projektledning där intäkten redovisas vid tidpunkten för utförd tjänsteleverans.

Övriga nya eller ändrade IFRS, inklusive uttalanden, bedöms inte få någon effekt på koncernens redovisning.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Ortivus tillämpar europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA:s) riktlinjer för så kallad alternative performance measures (APM). Ett APM är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolaget redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår i avsnittet "Definition av koncernens nyckeltal".

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåt-blickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Ortivus lämnar inga prognoser.

REVISION

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Danderyd den 3 maj 2019

Ortivus AB (publ)

Nils Bernhard                                                                               Peter Edwall                                               Anna Klevby Dalgaard

Styrelsens ordförande                                                                Styrelseledamot                                                                              Styrelseledamot

Konstantin Papaxanthis                                                            Lars Höst

Styrelseledamot                                                                                    Tillförordnad verkställande direktör

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:50 den 3 maj 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Lars Höst, tillförordnad VD och CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: lars.host@ortivus.com

Besök gärna www.ortivus.se.

KONCERNENS RAPPORTER

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTATET 

jan-mar2019
Belopp i KSEK jan-mar2018 jan-dec2018 
Nettoomsättning 11 580  12 268 52 199 
Kostnad för sålda varor -7 120  -6 787 -30 151 
och tjänster
Bruttoresultat 4 459  5 481 22 048 
Övriga rörelseintäkter 316  375 1 744 
Försäljningskostnader -3 513  -3 864 -16 169 
Administrationskostnader -4 331  -2 160 -8 495 
Forsknings- och -2 242  -3 033 -10 761 
utvecklingskostnader
Övriga rörelsekostnader -527  -439 -1 310 
Rörelseresultat -5 838  -3 640 -12 943 
Finansnetto -190  -136 -448 
Resultat före skatt -6 027  -3 776 -13 391 
Aktuell skatt 0 0 0 
Uppskjuten skatt 0  0 0 
Resultat efter skatt -6 027 -3 776 -13 391 

Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras
till periodens resultat
Omräkningsdifferenser 113 69 17 
Övrigt totalresultat för 113 69  17 
perioden, netto efter
skatt

Periodens totalresultat -5 914  -3 707 -13 374 

Resultat efter skatt
hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -6 027  -3 776 -13 391 

Periodens totalresultat
hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -5 914  -3 707 -13 374 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-03-31  2018-03-31  2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 445  10 391 8 586 
Materiella anläggningstillgångar 6 303  7 334 4 353 
Summa anläggningstillgångar 14 748  17 725 12 939 

Omsättningstillgångar
Varulager 3 551  3 639 3 942 
Kortfristiga fordringar 7 009  11 849 7 457 
Kassa och bank 7 540  766 3 359 
Summa omsättningstillgångar 18 100  16 254 14 758 
Summa tillgångar 32 848  33 979 27 697 

Eget kapital 4 558  11 848 2 181 
Långfristiga skulder (*) 2 480  1 190 595 
Kortfristiga skulder (*) 25 810  20 941 24 921 
Summa eget kapital och skulder 32 848  33 979 27 697 

(*) Varav 1 528 skulder avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16.                                                                                                                                                                                

(**) Varav 1 116 skulder avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS16.                                                                                                                                                                              

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-03 2018-03-31 2018-12-31
-31
Ingående balans 2 181  15 555 15 555
(*)
Summa -5 914  -3 707 -13 374
totalresultat för
perioden
Pågående 2 069  0 0
nyemission med
avdrag för
emissionskostnader
Ökning 1 487 0 0
aktiekapital vid
nyemission
Ökning                                                                       
överkursfond med 4 735 0 0
avdrag för
emissionskostnader
Utgående balans 4 558  11 848 2 181

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 
jan-mar2019 jan jan
-mar2018 -dec
2018
Resultat före skatt -6 027  -3 -13
776 391 
Justering för poster som 2 058  2 71 8 248 
inte ingår i kassaflödet 3
Kassaflöde från den -3 -1 -3
löpande verksamheten före 969 063 969 
förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från 1 933  786 4 633 
förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från den -2 036  -277 -510 
löpande verksamheten
Kassaflöde från -3 480  -81 -818 
investeringsverksamheten
Kassaflöde från 9 697  -578 2 985 
finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde 4 180  -936 1 657 

KONCERNENS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2019-03-31 2018-03-31
Ställda säkerheter 20 000  20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. 

MODERBOLAGETS RAPPORTER

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

jan-mar2019
Belopp i KSEK jan-mar2018 jan-dec 2018
Nettoomsättning 8 003 8 283  37 622 
Kostnad för sålda varor -3 472 -4 020  -16 855 
och tjänster
Bruttoresultat 4 531 4 263  20 767 
Övriga rörelseintäkter 316  374 1 505 
Försäljningskostnader -2 968  -3 773 -14 813 
Administrationskostnader -4 255  -1 952 -8 027 
Forsknings- och -2 242  -3 033 -10 761 
utvecklingskostnader
Övriga rörelsekostnader -527  -439 -1 308 
Rörelseresultat -5 145  -4 561 -12 637 
Finansnetto -155  -89 -392 
Resultat före skatt -5 299  -4 650 -13 029 
Aktuell skatt 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0
Resultat efter skatt -5 299 -4 650 -13 029

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. 

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-03-31  2018-03-31  2018-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 445  10 391 8 586 
Materiella anläggningstillgångar 610  1 232 762 
Andelar i koncernföretag 9 574  9 574 9 574 
Summa anläggningstillgångar 18 629  21 197 18 922

Omsättningstillgångar
Varulager 2 814  3 198 3 347 
Kortfristiga fordringar 4 748  8 397 5 440 
Kassa och bank 5 216  361 2 897 
Summa omsättningstillgångar 12 778  11 956 11 684 
Summa tillgångar 31 407  33 153 30 606

Eget kapital 9 435  14 823 6 443 
Avsättningar 0  15 0 
Långfristiga skulder 952  1 190 595 
Kortfristiga skulder 21 020  17 124 23 568 
Summa eget kapital och skulder 31 407  33 153 30 606

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK 2019-03-31  2018-03-31 2018-12-31 
Ingående balans (*) 6 443 19 472 19 472
Summa totalresultat för -5 299 -4 650 -13 029
perioden
Pågående nyemission med 2 069 0 0
avdrag för
emissionskostnader
Ökning aktiekapital vid 1 487 0 0
nyemission
Ökning överkursfond med 4 735 0 0
avdrag för
emissionskostnader
Utgående balans 9 435 14 823 6 443

MODERBOLAGETS STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Belopp i KSEK 2019-03-31 2018-03-31
Ställda säkerheter 20 000  20 000
Eventualförpliktelser 0 0

Bolaget har ställt generell säkerhet för sina förpliktelser gentemot Danske Bank genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK. Bolaget har ställt säkerhet för lån från Almi genom pantsättning av företagsinteckning på 15 000 000 SEK i inomläget 15 000 000 SEK (andrahandspantsättning med bästa rätt för Danske Bank) och 5 000 000 SEK i inomläget 20 000 000 SEK. Moderbolaget är garantor för Ortivus UK Ltd i leveransavtalen för affären i Storbritannien. 

DEFINITION AV KONCERNENS NYCKELTAL

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet. 

Belopp i KSEK jan jan-mar2018 jan-mar2017 jan-dec2018 jan-dec2017
-mar2019

Bruttoresultat 4 459 5 481 7 259 22 048 29 974
/
Nettoomsättning 11 580 12 268 15 992 52 199 58 799
Bruttomarginal 39% 45% 45% 42% 51%

Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader

Rörelseresultat, justerad för engångskostnader, i procent av nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

jan jan jan-mar2017 jan-dec2018 jan-dec2017
-mar2019 -mar2018

Belopp i KSEK
Rörelseresultat -5 838 -3 640 -2 134 -12 943 -10 447
Engångskostnader 2 700 0 1 042 1 565 1 042
Rörelseresultat, -3 138 -3 640 -1 092 -11 378 -9 405
exkl.
engångskostnader /
Nettoomsättning 11 580 12 268 15 992 52 199 58 799
Rörelsemarginal, -27% -30% -7% -22% -16%
exkl.
engångskostnader

EBITDA

Rörelseresultat före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

jan jan jan-mar2017  jan-dec2018  jan-dec2017 
-mar2019  -mar2018 

Belopp i KSEK
Resultat före -6 027 -3 776 -2 536 -13 391 -11 604
skatt
Finansnetto 113 136 401 448 1 157
Avskrivningar 1 684 2 509 4 048 7 966 10 061
EBITDA -4 230 -1 131 1 913 -4 977 -386

EBITDA, exkl. engångskostnader

Rörelseresultat exkl engångskostnader före räntenetto, skatt, avskrivning av materiella anläggningstillgångar, såsom installerad hårdvara hos kund som ägs av Ortivus, samt avskrivning av immateriella anläggningstillgångar, såsom aktiverade utvecklingskostnader. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

jan jan jan-mar2017  jan-dec2018  jan-dec2017 
-mar2019  -mar2018 

Belopp i KSEK
Resultat före -6 027 -3 776 -2 536 -13 391 -11 604
skatt
Engångskostnader 2 700 0 1 042 1 565 1 042
Finansnetto 113 136 401 448 1 157
Avskrivningar 1 684 2 509 4 048 7 966 10 061
EBITDA, exkl. -1 717 -1 131 2 955 -3 412 656
engångskostnader

Resultat per aktie

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. Omräkning har skett av historiskt genomsnittligt antal aktier med hänsyn till fondemissionselementet. Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare en bättre förståelse till historisk utdelning per aktie.

jan jan jan jan-dec2018  jan-dec2017 
-mar2019  -mar2018  -mar2017 

Belopp i KSEK
Resultat efter -6 027 -3 776 -2 536 -13 391 -11 604
skatt
Genomsnittliga 31 419 31 145 23 034 31 145 27 090
antal
aktier för
perioden
Resultat per -0,19 -0,12 -0,11 -0,43 -0,43
aktie i
SEK

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och har inkluderats för att investerare skall kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur.

Belopp i KSEK 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2018-12-31 2017-12-31
Eget kapital / 4 558 11 847 2 687 2 181 15 555
Balansomslutningen 32 848 33 979 42 742 27 697 34 540
Soliditet 14% 35% 6% 8% 45%

Skuldsättningsgrad

Totala skulder dividerat med eget kapital. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets skulder.

Belopp i KSEK 2019 2018-03-31  2017-03-31  2018-12-31  2017-12-31 
-03
-31 
Långfristiga 2 480 1 190 3 446 595 1 570
skulder
Kortfristiga 25 20 941 36 609 24 921 17 415
skulder 810
Totala skulder / 28 22 131 40 055 25 516 18 985
290
Eget kapital 4 558 11 847 2 687 2 181 15 555
Skuldsättningsgrad 6,21 1,87 14,91 11,70 1,22

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en fördjupad förståelse för Bolagets lönsamhet.

Belopp i KSEK 2019 2018-03-31  2017-03-31  2018-12-31  2017-12-31 
-03
-31 
Eget kapital vi 4 558 11 847 2 687 2 181 15 555
periodens slut /
Antal aktier vid 36 31 145 20 763 31 145 31 145
periodens slut 807
Eget kapital per 0,12 0,38 0,13 0,07 0,50
aktie i SEK


Posted

in

by

Tags: