Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 800 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 320 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 160 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande

Stämman beslutade om omval av Peter Edwall och Anna Klevby Dalgaard samt nyval av Anders Paulsson och Sara Lei, som ska ersätta Nils Bernhard och Konstatin Papaxanthis som inte stod till förfogande för omval. Anders Paulsson nyvaldes till styrelsens ordförande.
Anders Paulsson, född -57, har under många år varit verksam som affärsområdeschef, VD och koncernchef inom verkstad, automation och IT industrin och har också lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot i ett flertal bolagsstyrelser. Anders Paulsson är sedan 2011 styrelseledamot i AcobiaFlux, styrelseledamot i LK Valves och LK Armatur sedan 2014.

Sara Lei, född -85, är läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems. Hon sitter i styrelsen för digitala vårdgivaren Doktor.se och ingår i advisory board för medtech bolaget BYON8.

Revisor

Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg även fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedning 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören  

I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s tf VD Lars Höst bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2018 samt även utvecklingen under det första kvartalet 2019.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemissioner omfattande högst 7 500 000 aktier i enlighet med styrelsens förslag.  

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta gärna

Lars Höst, t.f. VD

Telefon 08 446 45 36

eller se www.ortivus.se

Ortivus offentliggör denna information genom ovan kontaktpersons försorg. Informationen lämnades för offentliggörande kl.23:00 den 6 maj 2019.


Posted

in

by

Tags: