Omräknade jämförelsesiffror för 2004 enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)

Ortivus AB tillämpar från och med den första januari 2005 International Financial Reporting Standards (IFRS). I detta dokument har jämförelsesiffrorna för 2004 omräknats från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS för att uppfylla kraven att jämförelseåret i den första redovisningen enligt de nya reglerna skall omräknas i enlighet med IFRS.

Tillämpning av IFRS-reglerna medför bland annat att Ortivus upphör med att löpande skriva av på den goodwill som hänför sig till förvärven av de nordamerikanska dotter-bolagen. Vid årsskiftet 2004/2005 uppgick oavskrivet restvärde för denna goodwill till MSEK 37,1. Upphörande med dessa avskrivningar medför en ökning av Ortivus-koncernens löpande resultat med MSEK 5,6 på årsbasis. De nya IFRS-reglerna medför ingen förändring av det egna kapitalet, vilket kvarstår oförändrat.

För ytterligare information:
Gustaf Wettergren, CFO, Ortivus, tel. 08-446 45 00
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com