Kommuniké från Ortivus ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2007

Vid stämman beslutades:

– att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2006.

– att någon utdelning inte skulle ske och att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kronor 37 134 434, balanseras i ny räkning.

– att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktör.

– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

– att omvälja styrelseledamöterna:

Akbar Seddigh
Laurent Leksell
Lennart Ribohn
Anna Söderblom
Jan Würtz

– samt nyvälja följande ledamöter till styrelsen:

Jon Risfelt
Pontus Lesse

– att ersättningen till ordinarie ledamöter skall utgå med SEK 160 000 per ledamot, totalt SEK 960 000, att ersättningen till Akbar Seddigh som arbetande styrelseordförande skall utgå med SEK 900 000, samt att ersättningen till revisorerna skall utgå efter löpande räkning.

– att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700 000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa årsstämma.

– att utse en valberedning med Sture Hedlund som ordförande. Ledamöter i valberedningen skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna.

– att godkänna styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen