Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare (”den Riktade Emissionen”). Styrelsen för Bolaget har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de aktier som emitteras genom den Riktade Emissionen.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.ortivus.se, samt på Bolagets kontor (Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd). Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

I prospektet presenteras följande information vilken tidigare ej offentliggjorts:

  1. Under avsnittet ”Eget kapital, skulder och annan information” på sidorna 52, 53 presenteras viss finansiell information beträffande eget kapital och skuldsättning per den 31 maj 2019. Bolagets nettoskuldsättning uppgick till -2 231 KSEK per detta datum (innebärande att bolaget redovisar en nettotillgång).
  2. Under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” och rubriken ”Krediter, ställda säkerheter och annan finansiering” på sidorna 64, 65 presenteras information beträffande Bolagets skuldsättning per Prospektets datum avseende krediter från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (”Almi”) Danske Bank A/S, Sverige Filial (”Danske Bank”).
  3. Under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” och rubriken ”Lån från aktieägare/styrelseledamöter/ledande befattningshavare” på sidorna 64, 66 presenteras information beträffande transaktioner med huvudägaren och det till styrelseledamoten Peter Edwall närstående bolaget Ponderus Invest AB (”Ponderus”). Den 9 februari 2016 ingick Bolaget ett låneavtal med Ponderus om att till Bolaget utställa ett eller flera lån intill en kreditram om sammanlagt högst sex miljoner (6 000 000) SEK. Lånelöftet förnyades den 21 mars 2019 och gäller till och med 2019-12-31 (offentligt sedan tidigare). Under perioden april – maj 2019 utnyttjades krediten till 2 000 000 SEK och är per dagens datum outnyttjad.

De nyemitterade aktierna förväntas vara registrerade och upptas till handel under nästkommande vecka.

Danderyd den 10 juli 2019

Ortivus AB (publ)


Posted

in

by

Tags: