Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor: 

  • Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier.
  • Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare i förhållande till sitt aktieinnehav. Aktieägare kommer att för varje innehav av en A- eller B-aktie i bolaget på avstämningsdagen erhålla två (2) teckningsrätter. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.
  • Teckningskursen för de B-aktier som emitteras är bestämd till 1,60 kronor innebärande en emissionslikvid före emissionskostnader uppgående till cirka 9 MSEK.  
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 21 februari 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 18 februari 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande med företrädesrätt i företrädesemissionen är den 20 februari 2019.
  • Teckningsperioden infaller under perioden 26 februari och fram till och med den 12 mars 2019
  • Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser av bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB och andra aktieägare/investerare.

Motiven för företrädesemissionen har redogjorts i pressrelease kommunicerad den 23 januari 2019. Övriga villkor för företrädesemissionen framgår av dels av kallelsen till den extra bolagsstämman och dels styrelsens beslut vilka dokument finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Tidplan för företrädesemissionen

21 feb 2019                        Avstämningsdag för deltagande i företrädesemission
26 feb – 12 mars 2019      Teckningsperiod för deltagande i företrädesemissionen

26 feb – 8 mars 2019        Handel med teckningsrätter
18 mars 2019                     Preliminärt utfall av företrädesemissionen offentliggörs
Danderyd som ovan
Ortivus AB (publ)
_____________________
Lars Höst, t.f. VD
Vid frågor, kontakta gärna:

Lars Höst, t.f. VD Ortivus AB, telefon +46 72 229 00 36

Ortivus offentliggör denna information genom ovan kontaktpersons försorg. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:15 den 18 februari 2019. 


Posted

in

by

Tags: