Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 
Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 875 000 kronor (f.å 1 075 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden (f.å. 350 000 kronor) och med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 175 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 
Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard, Ulf Järnberg och Anna-Carin Strandberg. Anna-Carin Strandberg nyvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om att omvälja revisionsbolaget BDO i Stockholm som revisor för bolaget. Det noteras att den auktoriserade revisorn Beata Lihammar även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsen ersättningsrapport.
 
Uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen uppdaterade riktlinjerna
 
Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Gustav Nordenhök verksamhetsåret 2023 samt utvecklingen under det första kvartalet 2024.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: