Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 15.00. Årsstämman äger rum i Quick Office lokaler med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.

Rätt att delta på stämman 
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållanden per den 29 april 2024, och
 • dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Ortivus AB, att Viveka Hiort af Ornäs, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-mail till info@ortivus.com senast den 3 maj 2024. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges

  
För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 april 2024, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 2 maj 2024 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m. 
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.se. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor/er
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 12. Val av revisor/er
 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 14. Beslut om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Övriga ärenden
 16. Stämmans avslutande

 
Styrelsens förslag
Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2023 inte ska lämnas.

Punkt 13; Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14; Beslut om antagande av uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår att årsstämman antar uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak baserar sig på de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 men som har uppdaterats i vissa delar med hänsyn till ändrade förhållanden.

Styrelsens fullständiga förslag till uppdaterade riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.se.

Valberedningens förslag
Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 har bestått av Konstantin Papaxanthis (ordförande), Pär Ola Adolfsson, Peter Edwall och styrelsens ordförande Anders Paulsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan tillsammans med sitt motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkt 2 samt punkterna 9–12 i agendan

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Föreslås att advokat Sven Rasmusson vid advokatfirma Rasmusson & Partners Advokat AB eller vid dennes förfall den som styrelsen föreslår, utses till ordförande vid stämman. 
 
Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fyra (4) ordinarie ledamöter (f.å. 5) och inga suppleanter (f.å. 0).
Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.
 
Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 875 000 SEK (f.å. 1 050 000 kr) att fördelas med 350 000 SEK (f.å. 350 000 kr) till ordföranden och med 175 000 SEK (f.å. 175 000 kr) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.
 
Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.
 
Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Anders Paulsson, nuvarande ordförande, har meddelat att han till följd av personliga skäl inte står till förfogande för omval. Valberedningens bedömning är att Anna-Carin Strandberg, som valdes in i styrelsen vid årsstämman 2023, besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras för att ta över ordförandeposten efter Anders Paulsson. Mot bakgrund härav bedömer valberedningen att det för närvarande inte finns behov av att förstärka styrelsen med ytterligare kompetenser.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Anna-Carin Strandberg, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard och Ulf Järnberg. Föreslås att Anna-Carin Strandberg utses till styrelsens ordförande (nyval).

Information om de ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida www.ortivus.com och i bolagets årsredovisning.

Punkt 12; val av revisor/-er
Föreslås att revisionsbolaget BDO i Stockholm väljs om till bolagets revisor. Det noteras att BDO meddelat att om revisionsbolaget väljs om kommer den auktoriserade revisorn Beata Lihammar även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Handlingar m.m.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.ortivus.com. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till bolaget antingen via e-mail till info@ortivus.com eller via telefon 08-446 35 00.
 
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen i enlighet med 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier med tio (10) röster och 42 644 786 B-aktier med en (1) röst innebärande totalt 59 271 606 röster.

Danderyd i april 2024

Ortivus AB (publ)
styrelsen


Posted

in

by

Tags: