FÖRSTA KVARTALET 2017

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (14,1) MSEK.
  • EBITDA uppgick till 1,9 (-1,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. EBITDA uppgick till 1,9 (1,2) MSEK exklusive kostnader för omstrukturering.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-4,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick till -2,1 (-1,8 ) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 (-5,0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-2,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,24).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inget väsentligt att rapportera.

 
VD har ordet

Ortivus vann under kvartalet som gått, upphandlingen av prehospital journal för Region Örebro läns ambulanser. Beställningen omfattar hårdvara och mjukvara till 22 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. Upphandlingens totala värde uppgår till 6,8 MSEK inklusive optioner samt underhåll och support i 10 år. Örebro kommer också bli först i landet med att tryggt och säkert kunna logga in med landstingets smarta kort. Upphandlingsrapporten visar att Ortivus har ett mycket konmkurrenskraftigt erbjudande. Det är ett stort tryck på akutsjukvården, framför allt i våra storstadsregioner, något som visar sig genom en tydlig ökning av antalet förfrågningar på våra lösningar.

Under kvartalet meddelade South Western Ambulance Service att de avser använda möjligheten att förlänga deras befintliga avtal med oss. Vi inväntar nu ett liknande besked från South Central Ambulance Service inom kort. Förlängningen avser ytterligare två år, 2018-2019, samt en möjlighet att fortsätta använda systemet även 2020-2021. Detta är ett kvitto på att kunderna uppskattar vår leveransförmåga och driftsäkerhet. Förlängningen är viktig för Ortivus – då den säkrar betydande intäkter i form av försäljning av reservdelar, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart i drygt 1100 ambulanser och ett hundratal sjukhuskliniker – och är ytterligare ett bevis på konkurrenskraften i vår lösning.

Det är också glädjande att styrelsen föreslagit en företrädesemission r riktad nyemission till befintliga aktieägare för att kunna realiserabearbeta bolagets stora affärsmöjlighhgeter i den digitaliseringsprocess som pågår inom akutsjukvården. Beslut i frågan förväntas att fattas på en extra bolagsstämma den 12 maj. Vid fullt tecknande kommer bolaget att tillföras ca 22 MSEK som ska användas för att bredda vårt erbjudande, förstärka vår marknadsorganisation och expandera geografiskt. Vi har sedan en tid tillbaka haft kontakter med en region i Spanien och vi har påbörjat en lansering av vårt erbjudande där.

Försäljningen under första kvartalet blev något bättre än förväntat, 16,0 (14,1) MSEK mycket tack vare beställningen från South Western Ambulance Service i samband med att de utökat sin ambulansflotta med ytterligare 28 servicefordon. Rörelseresultatet för kvartalet blev -2,1 (-4,5) MSEK. Resultatförbättringen är främst hänförlig till att första kvartalets resultat föregående räkenskapsår belastades med en omstruktureringskostnad på -2,7 MSEK. Ortivus är nu i sitt grundavtal med våra två truster i södra England inne på sitt sista avtalsår där vårt resultat alltjämt kommer att tyngas av betydande kostnader för hårdvaran i form av leasing och avskrivningar. Kostnaderna för detta minskar succesivt under 2017.

Att Ortivus lösningar röner stort intresse bland kunderna är känt. Vi har under kvartalet arbetat med att öka kunskapen också bland andra intressenter genom att ta fram ett överskådligt pressmaterial som skickades ut till ett dussintal redaktioner. Gensvaret blev bra och resulterade bland annat i artiklar i Dagens Industri, Veckans Affärer och fackpress.
Staffan Eriksson 
VD Ortivus AB   
   

För ytterligare information
Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: staffan.eriksson@ortivus.com
Lars Höst, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: lars.host@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 28 april 2017.


Posted

in

by

Tags: