Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 28 april 2017 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 900.000 kronor (f.å 750.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 150.000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande

Stämman beslutade om omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande.
Anna Klevby Dalgaard, född 1979, har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna har tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic. Hon är entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn, medgrundare och tidigare styrelseordförande i Health Navigator AB och Aktiv hälsostyrning i Sverige AB, medgrundare och styrelseordförande i The happy factory AB samt styrelsemedlem i Hemcheck Sweden AB (publ).

Konstantin Papaxanthis, född 1970, är nationalekonom. Konstantin har varit verksam 20 år inom IT-sektorn. Entreprenör/VD, styrelseledamot, rådgivare. Erfarenhet från 60 länder avseende mjukvaru- samt hårdvaruutveckling inom IT området. VD och delägare för IT-säkerhetsbolaget PrimeKey 2003-2014. Sedan 2015 är Konstantin VD för Scytáles AB, inriktat mot Internet of Things, samt ordförande för Trust1Team Sarl.

Erik Hedlund, född 1948, är civilingenjör och civilekonom. Erik har i sitt yrkesliv varit verksam i stora högteknologiska bolag och till största delen inom medicinteknik. Han har inledningsvis arbetat i stora bolag såsom Ericsson, Siemens-Elema och Saab Combitech. Erik har därefter som egen entreprenör främst arbetat med omstrukturering av mindre företag och startat nya verksamheter varav två av dessa ligger idag på svenska börsens Mid- respektive Small Cap lista. Han har under årens lopp suttit i ett 20-tal styrelser både i Sverige och utomlands och ofta i positionen som styrelseordförande.

Revisor

Stämman beslutade om nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedning 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören  

I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Staffan Eriksson bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2016 samt även utvecklingen under det första kvartalet 2017.

För ytterligare information kontakta:

Staffan Eriksson, VD, tel. + 46 (0) 70 339 56 36

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)

Styrelsen


Posted

in

by

Tags: