INSTALLATIONEN I SOUTH CENTRAL AMBULANCE TRUST GENOMFÖRD

ANDRA KVARTALET 2015

 • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 23,2 (16,4) MSEK
 • Resultatet EBITDA uppgick till 3,8 (2,7) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,1 (1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (1,6) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (-7,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,01 (0,07)
 • Bolaget har under kvartalet fortsatt leveransen av MobiMed Smart som för närvarande uppgår till ca 700 av totalt 1 100 ambulanser i södra England motsvarande ca 6,5 MSEK i intäkter under kvartalet
 • Installationer hos flera svenska kunder har genererat intäkter motsvarande ca 7,5 MSEK under kvartalet, bl.a. i Gävleborg, Östergötland, Uppsala och på Gotland

FÖRSTA HALVÅRET 2015

 • Omsättningen för första halvåret uppgick till 44,4 (31,8) MSEK
 • Resultatet EBITDA uppgick till 7,1 (5,5) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,7 (3,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (3,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (-8,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,00 (0,16)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Västra Götalandsregionen upphandlade 2011 Mequal (tidigare Hjärtjournalen) för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården. Avtalsperiod var på 4 år och regionen har nu valt att förlänga avtalet med 2 år till ett värde av 8,3 MSEK.

Mequal är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl regionala som nationella riktlinjer. Lösningen underlättar och automatiserar också rapporteringen till nationella kvalitetsregister.
Mequal levereras av Ortivus AB med Domitor Consulting AB som underleverantör

VD har ordet

Marknaden för elektroniska journaler och tillhörande lösningar för ambulanser och andra mobila akut-vårdenheter är ännu i början av sin utveckling. I många länder och regioner är fortfarande papper och penna den vanligaste formen av hjälpmedel för att registrera och dokumentera prehospitala processer. Det betyder hög risk för felaktigheter och ingen integration med centrala register och med sjukhussystem. I Storbritannien har hälso- och sjukvårdsmyndigheterna etablerat ett centralt register – Summary Care Records – där alla medborgares data finns registrerade. Lösningen har likheter med den svenska Nationella Patientöversikten NPÖ. För att sådana register ska hållas aktuella och medverka till bättre och snabbare vård är integrerade elektroniska lösningar en nödvändighet. I Storbritannien har myndigheterna uppmanat ambulansorganisationerna att påskynda digitaliseringen, vilket skapat en marknad för lösningar som MobiMed Smart. Installationerna i södra England uppfyller kraven på integration med Summary Care Records. Man kan förvänta sig att allt fler länder och allt fler marknadssegment kommer att digitalisera sina processer och att detta skapar en ökad efterfrågan på sådana lösningar som nu tagits i bruk i södra England.

South Central Ambulance Trust (SCAST) har under juli genomfört hela utrullningen av cirka 450 ambulanser. South Western Ambulance Trust (SWAST) har valt en långsammare utrullningsplan av ca 650 ambulanser för att klara balansen med andra större förändringsprojekt. Troligen blir full utrullning inte genomförd förrän nästa år. Hitintills har cirka 3 000 paramedics genomgått utbildning i handhavandet av MobiMed Smart. Projektet har givit Ortivus en omfattande erfarenhet och kunskap om engelsk sjukvård, vilket kommer att vara en stor tillgång i kommande upphandlingar. Bolaget har också utvecklat sin organisation och sina tjänster för att kunna leverera Managed Services och Software-as-a-Service, vilket ytterligare stärkt konkurrenskraften. Förseningarna i leveransen har påverkat såväl resultat som kassaflöde negativt då Ortivus har tagit kostnader för en snabbare utrullning i Storbritannien. Bolaget har också investerat i resurser för såväl nyförsäljning som eftermarknadsbearbetning.

I Sverige är ambulansmarknaden mättad och Ortivus intäkter kommer huvudsakligen från serviceavtal och kompletterande beställningar från existerande kunder. Samarbeten med forskningsprojekt och med leverantörer av kompletterande lösningar inom sjukvården ska på sikt kunna bredda intäktsunderlaget. Efter rapportperiodens slut kan vi glädjande konstatera att VGR förlängt avtalet avseende Mequal (tidigare Hjärtjournalen) till ett värde av 8,3 MSEK.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 23,2 (16,4) MSEK och för första halvåret till 44,4 (31,8) MSEK med ett EBITDA på 7,1 MSEK för halvåret. Som framgått av separat pressmeddelande har en ny CFO rekryterats.

Som vi tidigare aviserat förväntas ett par brittiska ambulansorganisationer starta upphandlingsprocesser i år. Dock har ännu inga sådana processer startat och det mesta pekar på att några intäkter från sådana nya kunder inte kommer under detta verksamhetsår. Ortivus har dock fortsatt marknadsbearbetningen i Storbritannien, där affärsförutsättningarna är goda med en handfull förväntade upphandlingar inom de närmaste åren. Med de framgångsrika projekten i södra England som referens och ett konkurrenskraftigt erbjudande så har Ortivus goda förutsättningar att nå fortsatta framgångar i den brittiska marknaden. Vidare undersöker Ortivus möjligheterna till en expansion till andra marknader med liknande karaktär som Storbritannien.

 
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Leif Carlsson, t.f. CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post leif.carlsson(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com   

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 13 juli 2015.


Posted

in

by

Tags: