Delårsrapport för Ortivus AB (publ) perioden juli – september 2023

Ett utmanande kvartal som avslutas positivt med återställd leveranstakt och flera nya tecknade kontrakt

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2023

 • Ortivus tilldelas ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Sörmlands ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösningar MobiMed Monitor för patientmonitorering och MobiMed Life, externa defibrillatorer, till regionens samtliga ambulansfordon. Värdet av leveransen bedöms vara 10,0 MSEK.
 • Ortivus tecknar kontrakt avseende leverans av MobiMed enRoute till Region Jämtland Härjedalen. Värdet av leveransen bedöms vara 2,5 MSEK och kontraktslängden är 8 år.
 • Ortivus tecknar kontrakt avseende leverans av MobiMed Life till Region Kronoberg. Värdet av leveransen bedöms vara 4,9 MSEK för de två första åren.
 • Ortivus tilldelades den 28 november 2022 ett kontrakt för leverans av MobiMed ePR och MobiMed enRoute till Region Jönköpings läns ambulansverksamhet. Kontraktet har nu signerats av båda parter. Kontraktslängden är 5 år med möjlig förlängning i ytterligare 5 år. Värdet av leveransen är 4,2 MSEK för första avtalsperioden och ytterligare 4,2 MSEK vid eventuell avtalsförlängning.
 • Ortivus underleverantör som sköter serversystemet kopplat till MobiMed ePR, bolagets elektroniska journalsystem, utsätts för en cyberattack. Detta leder till att tjänsten under en period blir otillgänglig för några av bolagets brittiska kunder.
 • Ortivus ingår ett avtal om en kreditram på 8,0 MSEK med bolagets huvudägare Ponderus Invest för att förstärka bolagets likvida situation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus VD och koncernchef Reidar Gårdebäck beslutar att lämna bolaget efter närmare 5 års tjänst. Rekryteringsprocessen har påbörjats och Gårdebäck kommer att stanna kvar i företaget tills en ersättare har rekryterats, vilket beräknas ske under våren 2024.
 • Northern Ireland Ambulance Service väljer att uppgradera sitt MobiMed-system med ny hårdvara. Värdet för ordern bedöms vara 3,1 MSEK.
 • Ortivus inleder en process för kostnadsersättningar avseende cyberattacken.
 • För att förstärka den likvida situationen i bolaget efter tidigare cyberattack har Ortivus ingått avtal med Ponderus Invest avseende ett brygglån om 4,0 MSEK.
 • MobiMed ePR, bolagets system för elektroniska patientjournaler, har återtagits i drift för alla brittiska kunder efter tidigare cyberattack mot en underleverantörs datacenter.

Juli – september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 (20,2) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 29 % (44 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,9 (0,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,25 (0,01) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -9,2 (0,8) MSEK.

Januari – september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 65,3 (71,2) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 40 % (50 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15,5 (5,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35 (0,13) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -12,0 (5,9) MSEK.
jul-sep 2023 jul-sep 2022 jan-sep 2023 jan-sep 2022 jan-dec 2022
Nettoomsättning (MSEK) 16,6 20,2 65,3 71,2 104,5
Bruttomarginal (%) 29 % 44 % 40 % 50 % 47 %
Rörelseresultat (MSEK) -11,0 0,0 -15,2 5,5 5,8
Rörelsemarginal (%) -67 % 0 % -23 % 8 % 6 %
EBITDA (MSEK) -8,6 2,1 -10,7 9,1 10,2
Justerad EBITDA, (MSEK) -2,1 2,1 -4,1 9,1 10,2
This entry was posted in . Bookmark the permalink.