ORTIVUS VANN EUROPAS STÖRSTA UPPHANDLING AV ELEKTRONISKA JOURNALER FÖR AMBULANSER

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,2 (14,0) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -6,9 (-1,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-1,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (5,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,33 (0,09)
 • I december undertecknades leveransavtal med två truster i södra England avseende 1200 ambulanser till ett värde av drygt 100 MSEK

HELÅRET 2013

 • Omsättningen för året uppgick till 36,1 (60,7) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -14,1 (2,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,0 MSEK (2,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 7,1 (8,9) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för helåret före/efter utspädning uppgick till -0,68 (0,11)
 • Bolaget har under året deltagit i tre stora offentliga upphandlingar, en i Danmark, en i UK och en i Sverige. Den danska upphandlingen förlorades, den svenska avslutas först under 2014 och den i UK har vunnits och implementeras under 2014

  
VD har ordet

Under 2013 har Ortivus, som tidigare meddelats, koncentrerat merparten av sina resurser på tre mycket stora upphandlingar; en nationell upphandling i Danmark, en regional upphandling i UK och en större landsstingsupphandling i Sverige. Den danska upphandlingen förlorades, den svenska är ännu inte avslutad och den engelska har vunnits. Naturligtvis har dessa affärer medfört kraftigt ökade säljkostnader, men också inneburit att övriga tilläggsaffärer på befintlig kundbas blivit lidande. När årets verksamhet planerades fanns en förväntan om att nya intäkter skulle kunna uppstå redan under 2013. Men upphandlingsprocesserna har dragit ut på tiden och även för den vunna storaffären i UK kommer intäkterna först under 2014. Konsekvensen har blivit ett påtagligt omsättningstapp och ett negativt resultat för såväl fjärde kvartalet som helåret 2013.

Strax före jul 2013 skrevs slutligen leveransavtal med South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust och med South Western Ambulance Serice NHS Foundation Trust i enlighet med det tilldelningsbeslut som NHS meddelade i juni 2013. Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en period om fyra år, med option på två års förlängning. De beräknade intäkterna för dessa båda avtal uppgår till drygt 100 MSEK över fyraårsperioden och en möjlighet till ytterligare 50 MSEK för förlängningsperioden. Lösningen kommer att driftsättas under våren 2014 och avtalet är så konstruerat att cirka hälften av intäkterna kommer att påverka bolagets kassaflöde positivt redan under 2014. Som framgått av separat pressmeddelande har bolaget under 2013 förlängt det lånelöfte som fanns med Ponderus Invest AB till 2014-09-30. Detta för att bibehålla en god betalningsberedskap under första halvåret 2014.

Den vunna affären i södra England är en av de hitintills största upphandlingarna som gjorts av elektroniska journaler för ambulansvården i Europa. Att Ortivus gått segrande ur den konkurrensen stärker vårt varumärke och visar att vi kan möta de nya krav på Software-as-a-Service, som marknaden efterfrågar. Vi ser en tydlig trend mot allt större upphandlingar där drift, integration, utbildning och säkerhet är viktiga inslag i helhetslösningar. Tack vare affären i UK stärker vi våra finanser och ökar vår konkurrensförmåga.
Den vunna affären i UK stärker vårt erbjudande till samtliga kunder i ambulanssegmentet och vi kommer att fortsätta vår satsning inom de områden där vi ser potential.

2014 har förutsättningar att bli ett innehållsrikt år med goda affärsmöjligheter för Ortivus.

CEO Carl Ekvall                          

Danderyd den 7 februari 2014

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 7 februari 2014.


Posted

in

by

Tags: