Ortivus stärker sin produktportfölj och MobiMed är åter i drift i Storbritannien

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2023

 • Northern Ireland Ambulance Service väljer att uppgradera sitt MobiMed-system med ny hårdvara. Värdet för ordern bedöms vara 3,1 MSEK.
 • Ortivus AB och HealthCare Software (HCS) ingår samarbete genom ett exklusivt distributörsavtal som omfattar Storbritannien och Irland. Detta partnerskap ger Ortivus möjligheten att erbjuda HCS lösning ”Controlled Drug Management” som säkerställer trygg läkemedelshantering inom den prehospitala vården.
 • Ortivus erhåller MDR-certifikat för MobiMed enligt Förordningen för medicintekniska produkter (MDR). Det innebär att man uppfyller den nya europeiska lagstiftningen för medicintekniska produkter.
 • Ortivus system för elektroniska patientjournaler återtas i drift för de brittiska kunder som påverkats av den tidigare rapporterade cyberattacken mot en underleverantörs datacenter.
 • Gustaf Nordenhök rekryteras som VD att efterträda Reidar Gårdebäck som lämnar bolaget efter närmare 5 års tjänst. Gustaf Nordenhök tillträder rollen från den 2 januari 2024.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus tecknar kontrakt med Region Sörmlands ambulansverksamhet gällande leverans av MobiMed Monitor för patientmonitorering och MobiMed Life, externa defibrillatorer, till regionens samtliga ambulansfordon. Värdet av leveransen bedöms vara 10,0 MSEK och kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.
 • Den tidigare kreditramen från det tredje kvartalet om 8,0 MSEK har fått framskjutet förfallodatum till 2025-01-31, efter avtal med bolagets huvudägare Ponderus Invest.

Oktober – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (33,4) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 28 % (39 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (0,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (0,00) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -1,9 (4,2) MSEK.

Januari – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 84,7 (104,5) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 37 % (47 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,2 (5,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (0,13) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -13,9 (10,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -7,4 (5,7) MSEK.
okt-dec 2023 okt-dec 2022 jan-dec 2023 jan-dec 2022
Nettoomsättning (MSEK) 19,4 33,4 84,7 104,5
Bruttomarginal (%) 28 % 39 % 37 % 47 %
Rörelseresultat (MSEK) -2,4 0,3 -17,6 5,8
Rörelsemarginal (%) -12 % 1 % -21 % 6 %
EBITDA (MSEK) -1,2 1,1 -11,9 10,2
Justerad EBITDA, (MSEK) 5,3 1,1 -5,3 10,2

Posted

in

by

Tags: