Delårsrapport januari – juni 2005

• Inom ramen för pågående förändringsarbete och koncernens nya tillväxtstrategi förvärvades tyska Medos-koncernen den 30 maj. Årsomsättningen 2005 för Medos uppgår till cirka MSEK 90. Köpeskilling inklusive förvärvskostnader uppgick till MSEK 72,9.

• Omsättningen uppgick till MSEK 58,4 (79,2). Omsättningsminskningen beror på det avslutade exklusiva licensavtalet med Philips Medical Systems.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -1,9 (8,7).

• Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -2,0 (8,1).

• Vinst per aktie uppgick till SEK -0,14 (0,59).

• För helåret förväntas ett negativt resultat efter finansnetto.