Paramedics taking care of patience after accident

Saving vital seconds

Bolagsstyrning

Läs mer om Ortivus ledningsgrupp och styrelse

Picture of Corporate Governance in Ortivus

Bolagsstyrning är det system som styr hur aktieägare utövar kontrollen över ett bolag. Ortivus AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Danderyd, vars A- och B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap.

Grunden för styrning av Ortivus AB finns i bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga svenska regler och föreskrifter. Sedan 2008 är bolaget förenligt med den svenska ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och VD enligt de regler som ges i den svenska aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning (se www.bolagsstyrning.se), NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter, bolagsordningen och av styrelsen och ledningen beslutade interna regelverk. Samarbetet med bolagets revisorer, som utses av årsstämman, utgör en viktig del av arbetet med fokus på styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt företagets finansiella rapporter. Styr- och kontrollsystem har anpassats till bolagets storlek och verksamhet.

Bolagsstyrningsrapport finns i bolagets årsredovisning.

MobiMed monitor at elderlys home with a nurse

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Läs mer om
Gustaf nedan

STYRELSEORDFÖRANDE

Läs mer om
Anna-Carin nedan.

Gällande bolagsordning antogs på årsstämman 9 maj 2016. Av bolagsordningen framgår att bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning, försäljning samt service och support av medicinska, tekniska och för kunderna verksamhetsstödjande produkter och tjänster, ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet. I bolagsordningen fastslås bland annat hur många röster resp aktieslag (A- resp B-aktie) medför, antal styrelseledamöter och revisorer, att årsstämman skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, hur kallelsen till årsstämman skall ske, och att bolaget har sitt säte i Danderyd.

För gällande bolagsordning vänligen se Ortivus bolagsordning.

Ambulance equipped with MobiMed parked on the side of the road

Ersättningsutskottet är ett utskott till styrelsen som har en rådgivande funktion kring ersättningsfrågor inom bolaget. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande samt en styrelseledamot. Någon separat ersättning har inte utgått för arbetet i Ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottet, såväl som styrelsen, skall årligen, i enlighet med Kodens krav, utvärderat företagets ersättningssystem till ledande befattningshavare.

Ambulance helping person after accident

Förutom revisionen av årsbokslutet omfattar revisionen även löpande granskning av årets redovisning och förvaltning, varvid även sker en revision av interna rutiner och kontrollsystem. Vidare utförs en lagstadgad granskning av koncernens bolagsstyrningsrapport och en granskning av huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts. Bolagets revisor är även närvarande på vissa styrelsemöten för att diskutera revisionsplanen, revisionen och iakttagelser från revisionen. Bolagets revisor träffar även styrelsen utan att företrädare från bolaget är närvarande.

Revisorerna i Ortivus väljs av Årsstämman för en period av ett år intill nästkommande årsstämma. För perioden fram till årsstämman 2020 valdes PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. PricewaterhouseCoopers AB utsåg auktoriserade revisor Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Paramedics use MobiMed monitor to see vital counts and send data to hospitals

En gång per år initierar styrelseordföranden en utvärdering av styrelsens arbete. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet. Resultatet av styrelseutvärdering har delgivits Valberedningen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete genom att följa verksamhetens utveckling mot uppsatta mål.

MobiMed i handen på ambulanspersonal under utryckning

STYRELSEORDFÖRANDE – VALD 2024

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Umeå Universitet. Anna-Carin Strandberg har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring, försäljning och affärsutveckling inom medicinteknik- och mjukvaruindustrin. Sedan 2020 arbetar Anna-Carin som VD på Philips Sverige, där hon leder en organisation på ca. 300 anställda. Innan dess har Anna-Carin innehaft ledande positioner på bolaget Elekta i över 20 år.
Styrelseuppdrag: Philips AB.

Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

INVALD 2008

Utbildning och erfarenhet: Ekonomexamen, Göteborgs universitet. Huvudägare av Ponderus Invest AB. Över 25 års erfarenhet av professionell kapitalförvaltning.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hälsopoolen, Wallstreet AB, Oryx AB samt Technology Nexus AB.

Aktieinnehav: (Genom bolag och privat inklusive närstående) 20 624 A-aktier, 10 560 748 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till de större aktieägarna.

INVALD 2021

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Ulf Järnberg har mer än 30 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Sedan 2023 arbetar Ulf som VD på Adcare, ett bolag som levererar kostnadseffektiva systemlösningar som förbättrar den nordiska sjukvården. 
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot för Denator AB.

Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

INVALD 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i medicin, Karolinska Institutet. Tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic. Anna är entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB (publ) samt Curus AB, styrelseledamot i ADDI Medical AB, Word Diagnostics AB och NRATIV AB.

Aktieinnehav: 108 800 B-aktier samt 50 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Paramedic responding to an emergency

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning är primärt begränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen men för Ortivus som medicintekniskt bolag utgör produktkvalitet och de kliniska och medicinska aspekterna viktiga fokusområden.

För Ortivus styrelse, ledning och medarbetare är styrning, ledning och kontroll något som hela tiden måste balanseras med beaktande av bolagets storlek, exempelvis har bolaget ingen särskild avdelning för internrevision. Ortivus har en serie processer och kontrollsystem där kontrollbehov har balanserats med riskbedömning och där bolaget storlek och komplexitet har beaktats.

Ortivus ABs styrelse fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete samt VDs instruktion och policys för viktiga områden inom finans, kvalitet, riskhantering och information.

Ortivus VD och bolagsledning har det fulla operativa ansvaret för den interna kontrollen. Ledningen har, på grundval av styrelsens riktlinjer, lagar och regler avseende finansiell rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som arbetar med den finansiella rapporteringen inom koncernen.

Ortivus policyer, riktlinjer, manualer och övriga styrande dokument är tillgängliga för personalen primärt via bolagets ledningssystem. Ledningen ansvarar för att personalen känner till aktuella policyer och riktlinjer. Informationsträffar med de anställda hålls minst en gång per månad. Ortivus är ett litet bolag och hanteringen av dessa frågor sker därför primärt som en del av det dagliga ledningsarbetet och chefsansvaret.

Målsättningen med Ortivus riskbedömning är att fånga upp, analysera och hantera aktuella och framtida risker för att därigenom säkra koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Ortivus ledning och styrelse arbetar fortlöpande och aktivt med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras på ett ändamålsenligt sätt inom de ramar som fastställts.

Ledningen gör regelbundet en genomgång och kvantifiering av riskerna vilka avrapporteras till styrelsen. Ortivus har också ett nära samarbete med bolagets revisorer för att i ett tidigt skede kunna identifiera risker i den finansiella rapporteringen.

Ortivus har medvetet, givet bolagets storlek, valt att inte inrätta någon separat funktion för internkontroll utan detta arbete hanteras delegerat av olika befattningshavare som en del av det löpande ledningsarbetet. För kvalitetssystemen sker regelbunden extern revision enligt aktuellt regelverk.

Information om Ortivus styrande dokument som koncernpolicys, handböcker och riktlinjer finns samlade på bolagets ledningssystem. Ortivus ger fortlöpande marknaden information om koncernens finansiella ställning och utveckling via t.ex. kvartalsrapporter, pressreleaser och hemsida. Styrelsen har valt att, givet bolagets storlek och situation, enbart avge finansiell rapportering på svenska.

Anställd: 2024
Utbildning: Ekonomie Kandidatexamen, Uppsala Universitet 
Erfarenhet: Gustaf har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom den medicintekniska sektorn samt mjukvarubranchen. Han har arbetat som VD samt försäljnings- och utvecklingschef, i såväl Sverige som internationellt och har bland annat 10 års erfarenhet av försäljning av SaaS-lösningar inom sjukvård och alarmering.

Aktieinnehav: 28 301 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Anställd: 2022
Utbildning: Magisterexamen i Internationell Ekonomi, Stockholms Universitet
Erfarenhet: Viveka har en gedigen erfarenhet och har tidigare varit verksam på ett stort antal IT- och teknikbolag. Hon har innehaft ledande befattningar inom finans på internationella företag och även arbetat utomlands. Hon kommer närmast från rollen som CFO på det First North-noterade bolaget KebNi AB.
Aktieinnehav 66 666 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Anställd: 2014
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning medicinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från projektledning, leverans och försäljning, senast Maquet Critical Care AB.

Aktieinnehav: 0.

Anställd: 2020
Utbildning: MSc i Bioentreprenörskap, Karolinska Institutet
Erfarenhet: Med ett stort intresse för sjukvårdsinnovationer har Joanna en gedigen erfarenhet från tidigare positioner inom medicinteknik och bioteknik. Hon har framför allt arbetat med marknadsföring, kommunikation och investerarrelationer. Joanna har tidigare arbetat på börsnoterade bolag såsom BerGenBio AS och Brighter AB. Hon var även med och grundade start-up bolaget AbleOn Medical, aktiva inom området välfärdsteknologi.
Aktieinnehav: 0.

Anställd: 2022
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, KTH. 

Erfarenhet: Jessica har mångårig erfarenhet och har tidigare varit verksam inom Snabbrörliga Konsumentvaror (FMCG). Hon har innehaft flera ledande befattningar och kommer närmast från rollen som Senior Supply Chain Manager på Procter & Gamble Norden.

Aktieinnehav: 0.