För att förstärka den likvida situationen i bolaget har Ortivus ingått ett kreditramavtal med bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB.

Kreditramavtalet omfattar totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK utgörs av tidigare lämnat brygglån på nämnda belopp, och resterande del av 5 MSEK i ytterligare kreditutrymme. Lån enligt kreditramavtalet löper med en fast årlig ränta om 8%. Kreditramen och utestående lån förfaller till betalning den 30 augusti 2024, dock med rätt för bolaget att påkalla förlängning av lånetiden fram till den 30 december 2024.
 
Kreditramavtalet avser att förstärka Ortivus likvida situation vilken, som tidigare meddelats, har påverkats negativt av den kriminella cyberattack bolaget utsattes för i juli 2023. Syftet är också att täcka kostnader för kortsiktiga löpande leveranser. 

Cyberattacken var, som tidigare kommunicerats, riktad mot en av Ortivus underleverantörer och påverkade några av bolagets kunder i Storbritannien. En juridisk process för att ersätta förlorade intäkter och upplupna kostnader pågår.


Posted

in

by

Tags: