Bokslutskommuniké för Ortivus 1998

Bokslutskommuniké för Ortivus 1998

Sammanfattning

* Ortivus resultat MSEK -22,6 (5,8)

* Marknadsbearbetning påbörjad i USA och England

* Distributörer utsedda i Norge, Finland och Frankrike

* Referensinstallationer genomförda i USA, England, Norge, Finland och
Frankrike

* Kommersiell lansering startad för nya generationen Mobimed

Bokslutskommuniké
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -22,6 (5,8).

Bolagets intäkter uppgick till MSEK 41,9 (45,3). Av dessa uppgick intäkter
från försäljning till Hewlett Packard, HP, till MSEK 32,6 (34,2) och egen

försäljning uppgick till MSEK 9,3 (11,1). Intäkterna från HP har bestämts av
den avtalade minimigarantin. Denna var något lägre 1998 än 1997, men ökar åter
första halvåret 1999.

Aktiviteterna kring Mobimed på den svenska marknaden har kännetecknats av
förberedelser inför lanseringen av den nya produkten PWS-1000. Kommersiella

aktiviteter startades tredje kvartalet, men endast ett mindre antal affärer
avslutades under året. Dotterbolag har etablerats i USA och England. Någon
internationell försäljning har inte genomförts. Ett flertal

referensinstallationer av Mobimedsystem har gjorts såväl i Sverige som Norge,
Finland, England, Frankrike och USA.

Referensinstallationen i England har varit i drift sedan i september 1998 och
har haft ett hundratal patientkörningar med positivt resultat. Ett flertal
potentiella kunder har visat stort intresse för systemet. I USA är tre

anläggningar i drift; New York, Connecticut samt det välkända sjukhuset Mayo
Clinic, Minnesota.

Distributörsorganisationer för Mobimed etablerades i Norge och Finland, med
väl fungerande referensinstallationer och positiva erfarenheter. Kommersiella
aktiviteter påbörjades och en första beställning erhölls från Finland.

Den nya sjukhusmottagaren, som är Windows NT-baserad, har färdigställts och
frisläppts den 9 februari 1999. I och med detta har systemet blivit mer

kompatibelt med annan utrustning på sjukhusen.
Kraftiga satsningar har gjorts på att färdigställa produkter i den nya
generationen Mobimed och på att bygga upp försäljnings- och

marknadsorganisationen i koncernen. Organisationen har förstärkts med nya
medarbetare, totalt sett ökade medelantalet anställda med 12, till 49.

Ökningarna har framför allt skett inom utveckling och marknad. Inledningsvis
under 1998 skedde även resursförstärkningar via konsulter.
Utvecklingskostnaderna uppgick till MSEK 26,3 (14,5), inklusive avskrivningar

på tidigare aktiverade kostnader och efter avdrag för aktiverade
utvecklingskostnader, en ökning med 81%. Aktiverade utvecklingskostnader

uppgick till MSEK 5,0 (8,2). Investeringar i uppbyggnaden av försäljningsbolag
i USA och England har medfört ökade försäljningskostnader MSEK 16,7 (7,1), en
ökning med 135%.

Baserat på genomförda aktiviteter kring Mobimed, samt den ökade minimigarantin
från HP, är förväntningarna inför 1999 att resultatet kommer att bli avsevärt

bättre än under 1998.
I augusti återinträdde Akbar Seddigh som verkställande direktör i bolaget.
Beräknade totala kostnader hänförliga till den tidigare verkställande

direktörens avgång belastade resultatet med MSEK 2,8. Posten är redovisad som
en jämförelsestörande post.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 0,4 (2,2).
Till detta kommer investeringarna i produktutveckling MSEK 5,0 (8,2). Totalt
sett uppgick investeringarna till MSEK 5,4 (10,4).

I december utgavs teckningsoptioner riktade till företagets anställda, med en
utspädningseffekt på 1%.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster och skatter uppgick till MSEK
-16,6 (4,6).
Årsredovisningen kommer att publiceras i början på april. Den kommer då också

att finnas tillgänglig på bolagets kontor. Årsredovisningen kommer att
distribueras till hos VPC registrerade aktieägare enligt VPC.

————————————————————
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990222BIT00020/bit0001.pdf
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990222BIT00020/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/02/18/19990222BIT00020/bit0003.xls Tabellark