Aktiemarknadsinformation

Som tidigare annonserats i kvartalsrapporter och annan kommunikation pågår en strategisk översyn och fokusering av bolagets verksamhet som ett led i arbetet att skapa en långsiktig lönsamhet. Som en del av denna process pågår ett flertal initiativ inkluderande översyn av dotterbolagsstruktur och fokusområden. Bolaget har inlett diskussioner kring en eventuell avyttring av den amerikanska verksamheten men inga beslut är fattade.