2008-08-01 Ortivus avyttrar Medos

Ortivus har slutit avtal med Nexus AG, ett börsnoterat tyskt Healthcare IT-bolag, om försäljning av Ortivus dotterbolag Medos AG.

-Medos är efter genomgripande förändringar idag ett stabilt bolag med spännande framtidsutsikter. En avyttring är ändå ett naturligt steg för Ortivus i den översyn av bolagets inriktning och struktur som initierades tidigare under året. Dels vi vill fokusera på våra applikationsområden Cardiovascular Disease Management och Emergency Services och dels bedömer vi att Nexus kan erbjuda bättre förutsättningar för Medos fortsatta utveckling, säger Bengt Arne Sjöqvist, t f VD för Ortivus.

Transaktionen genomförs per 31/7 2008. Affären medför en redovisningsmässig förlust om uppskattningsvis 29-30 MSEK före skatt (27-28 MSEK efter skatt) i Ortivus koncernen. Med anledning av förlusten genomförs nedskrivningar av tillgångar i Medos per sista juni 2008. Vidare innebär avyttringen att koncernens omsättning minskar med cirka 60 MSEK på årsbasis. Balansomslutningen för det avyttrade bolaget uppgick föregående år till cirka 34 MSEK. Köpeskillingen erläggs kontant i samband med tillträdet och ger Ortivus ett positivt bruttokassaflöde på cirka 21 MSEK, vilket efter transaktionskostnader och amorteringar av lån relaterade till förvärvet av Medos ökar koncernens likvida medel med cirka 13 MSEK.

För ytterligare information:
Bengt Arne Sjöqvist, t f VD Ortivus, tel 08-446 45 00, mobil 0707-87 77 97,e-post förnamn.förnamn.efternamn@ortivus.com