Ortivus kommunicerar tillväxtmål på 15% årligen

Ortivus målsättning är en organisk tillväxt på i genomsnitt 15% årligen med bibehållen lönsamhet för att därmed nå minst 25 miljoner kronor i resultat inom 4 år. Ortivus siktar på att utöka försäljningen till befintliga kunder, men framför allt på att ta ytterligare marknadsandelar samt att nå nya geografiska marknader inom både akutsjukvården och primärvården.

Ortivus har byggt upp en stark marknadsposition för diagnostisering och journalföring i den prehospitala vården och MobiMed används nu av över 12 000 sjukvårdare i fler än 2 700 akutfordon. Idag finns MobiMed i 45% av Sveriges ambulanser och i 25% av ambulanserna i Storbritannien. Dessutom förser Ortivus hela Singapores mobila akutvård, med upp till 1 300 användare av MobiMed. Inom primärvården, som är ett nytt segment för Ortivus, har en anpassad version av MobiMed installerats hos ett flertal kunder under 2021.
 
Ortivus har egna försäljnings- och serviceorganisationer i Norden och Storbritannien, och levererar tillsammans med samarbetspartners, MobiMed till Italien och Singapore. En välfungerande partnerskapsmodell har utvecklats och med lokalt etablerade aktörer kan bolaget växa organiskt på fler geografiska marknader. Denna modell har sedan en tid tillbaka även etablerats i Australien, på Nya Zeeland och i Östeuropa. På detta sätt kan även stora kundinstallationer hanteras på distans, vilket möjliggör tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Ortivus erbjudande består av plattformen MobiMed som i sin tur kan delas in i tre produktgrupper;

  •  MobiMed Monitor som i realtid mäter, övervakar och delar EKG samt vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning,
  • MobiMed ePR som är en journaldel för insamling av patientdata, klinisk dokumentation och beslutsstöd, samt
  • MobiMed Life, en portfölj av fristående defibrillatorer. 

MobiMed väger i sin helhet endast 3,5 kg och är skapad för optimal ergonomi och ett krävande arbete ute i fält.
Genom tvåvägskommunikation finns möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som journalanteckningar och patientdata sömlöst integreras in i sjukvårdens patientjournaler. Ortivus har under tre decennier levererat driftsäker utrustning till ambulanssjukvården och hjärtsjukvården och bolaget fortsätter att utveckla innovativa och användarvänliga lösningar i nära samarbete med sjuksköterskor och läkare.
 
Marknadsförutsättningar
De senaste årens framgångar inom kommunikationsteknologi och utvecklingen av molnbaserade tjänster skapar stor potential för sjukvården och gör det möjligt att på ett säkert och effektivt sätt hantera patientdata digitalt. Digitalisering av patientinformation såsom sjukdomshistorik, läkemedelsanvändning och allergier, möjliggörs genom elektronisk journalföring. Övergången från journalföring med papper och penna till elektronisk journalföring med avancerade beslutstöd förbättrar diagnostik och behandling av patienter. Således höjs vårdkvaliteten samtidigt som vården effektiviseras och patientinformation kan delas mellan olika sammankopplade system. Parallellt utvecklas allt fler mobila medicintekniska lösningar som kan användas utanför sjukhuset för att underlätta patientnära diagnostik och behandling.
 
Vårdbehovet ökar i takt med den växande och åldrande befolkningen och det finns en stark efterfrågan att flytta vården närmare patienten. Något som kan möjliggöras tack vare en snabb teknisk utveckling. Den europeiska primärvårdsmarknaden, inklusive hemsjukvården förväntas växa med 8% årligen under de närmaste fem åren* och verksamheter kommer utvecklas för att bland annat erbjuda mer sjukvårdsinsatser i hemmet, exempelvis genom mobila vårdteam. Ambulanssjukvården behöver också kunna diagnosticera och behandla allt fler patienter på plats och den europeiska marknaden för distansmonitorering förväntas växa med 14 % årligen fram till år 2027**. De offentliga sjukvårdsmedlen kommer att styras mer mot patientnära vård – som understöds av digitala lösningar.
 
*Källa: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/europe-home-care-market
** Källa: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-remote-patient-monitoring-market

This entry was posted in . Bookmark the permalink.