STOR AFFÄRSPOTENTIAL I STORBRITANNIEN

FÖRSTA KVARTALET 2014

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 15,4 (10,0) MSEK
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-1,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (-1,8) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-2,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,09 (-0,09)
  • Under kvartalet erhölls två ordrar till ett sammanlagt värde av 5 MSEK för uppgradering till MobiMed Smart i 55 ambulanser från landstingen i Dalarna och Uppsala

      

VD har ordet

Strax före jul 2013 skrevs leveransavtal med South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust och med South Western Ambulance Serice NHS Foundation Trust i enlighet med det tilldelningsbeslut som NHS meddelade i juni 2013. Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en period om fyra år, med option på två års förlängning. De beräknade intäkterna för dessa båda avtal uppgår till drygt 100 MSEK över fyraårsperioden och en möjlighet till ytterligare 50 MSEK för förlängningsperioden. Lösningen avses att driftsättas under sommaren 2014 och avtalet är så konstruerat att cirka hälften av intäkterna kommer att påverka bolagets kassaflöde positivt redan under 2014.

Verksamhetsåret 2014 har inletts med ett omfattande planerings- och förberedelsearbete för leveransen av detta stora projekt i södra England. Ortivus kommer under våren och sommaren att fokusera kraftigt på leverans, utbildning, testning och driftsättning av tjänsten till de två ambulansorganisationerna. En framgångsrikt levererad tjänst ger tillsammans med en världsledande plattform – MobiMed Smart – stora konkurrensfördelar på den marknad som nu öppnar upp sig i Storbritannien. Ortivus är redan i dialog med ett antal ambulansorganisationer, vilka avser att upphandla elektronisk journal och beslutsstöd under 2015/2016 för leverans 2016/2017. För att möta den ökande efterfrågan stärker vi vår organisation i England genom lokal rekrytering. Även den svenska organisationen förstärks.

Under första kvartalet har vi noterat ett fortsatt positivt intresse för MobiMed Smart i Sverige. Landstingen i Dalarna och Uppsala har beställt uppgradering av cirka 55 ambulanser till MobiMed Smart till ett samlat ordervärde av cirka 5 MSEK. Diskussioner pågår också med andra landsting där man vill öka effektiviteten och förbättra beslutsstödet. Som framgått av tidigare information valde Stockholms Läns Landsting en annan lösning än Ortivus/MobiMed Smart. Kostnaden för den lösningen var mer än 50 % högre än Ortivus offert och vi har mot bl a den bakgrunden överklagat tilldelningsbeslutet till förvaltningsdomstolen. Beslut i ärendet väntas under maj månad 2014.

Omsättningen för första kvartalet ökade med 54 % till 15,4 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,9 (-1,8) MSEK.
 

CEO Carl Ekvall     
Danderyd den 29 april 2014
    

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com

Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com

Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 29 april 2014.


Posted

in

by

Tags: