Ortivus valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

 

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2018 års årsstämma som kommer att avhållas den 3 maj 2018.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:
– Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB

– Anni Fuhr, representerande aktieägaren Rune Pettersson

– Pär-Ola Adolfsson

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 28 april 2017 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2017. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.
Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:
Ortivus AB (publ)
Valberedningen
Box 713
182 17 Danderyd

eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.