Två års avtalsförlängning med South Central Ambulance Trust

JULI – SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 11,8 (21,7) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -1,1 (7,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (0,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (0,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,19 (0,00) SEK.
 • Två års avtalsförlängning med South Central Ambulance Trust bekräftad med kontrakt.
 • Västra Götalandsregionen förlängde kontraktet med Ortivus gällande IT-stöd för regionens hjärtsjukvård.

JANUARI – SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen för januari – september uppgick till 41,6 (51,4) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -1,0 (7,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (-6,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,5 (-8,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -0,46 (-0,39) och efter utspädning till -0,46 (-0,39) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Örebro-installationen slutförd.
 • Omcertifiering av ISO13485, ISO20000 och ISO27001 godkända.

VD har ordet

South Central Ambulance Service Trust har under kvartalet undertecknat vårt förslag om avtalsförlängning, vars avsiktsförklaring vi meddelade redan i förra kvartalet. Detta innebär att vi nu säkrat våra viktiga referensaffärer i England även under perioden 2018-2019. I samband med förlängningen av kontraktet har även de båda kunderna lagt betydande tilläggsbeställningar av ny funktionalitet i systemet, något som Ortivus arbetat intensivt med under kvartal 3 med huvudsaklig leverans under fjärde kvartalet.

De båda ambulansorganisationerna South Central och South West, som betjänar de ca 9,3 miljoner invånarna i södra och sydvästra England, behandlar och transporterar ca 100.000 patienter varje månad i sina ca 1 200 ambulanser. Information om patientens tillstånd och diagnos dokumenteras tillsammans med ambulanspersonalens behandlingsinsatser i Ortivus system MobiMed, som nu blivit ett naturligt och oumbärligt hjälpmedel i deras vardag. Vid årsskiftet 2017/2018 räknar vi med att fler än 3 miljoner patient-journaler dokumenterats med hjälp av MobiMed enbart i England. Driften av databasen, som sköts i Ortivus regi, har sedan starten 2014 skett i det nämsta störningsfritt. Detta är ett styrkebesked till marknaden i Storbritannien och internationellt att Ortivus är den ledande leverantören av framtidens ambulansjournalsystem. Vi konstaterar nu att flera större ambulansorganisationer i Storbritannien förbereder upphandlingar av system av detta slag.

Under september deltog Ortivus som sponsor för årets stora kongress för ledande befattningshavare inom den svenska ambulanssjukvården, FLISA, i Jönköping. Mässan gav oss ett utmärkt tillfälle att berätta för nya och befintliga kunder om våra planerade förbättringar av MobiMed. Gensvaret blev stort kunderna och uttryckte entydigt i en enkät att de är intresserade av att starta piloter med våra nya lösningar. Även på den svenska marknaden har det aviserats nya systemupphandlingar.

För första gången deltog vi, under oktober, även på Norges motsvarighet till FLISA – "Ambulanseforum" på Gardemoen i Oslo. Behovet av ambulansjournaler är stort i Norge då journalföring görs huvudsakligen med penna och papper.

Kvalitet och säkerhet är viktiga frågor för Ortivus. Under kvartalet har Ortivus återigen erhållit certifieringar inom de för oss centrala områdena medicinteknik, tjänsteleverans och informationssäkerhet – ISO13485, 20000 samt 27001. Certifieringen är krävande och förutsätter ett långsiktigt och strukturerat arbete i företagets alla processer. Jag är övertygad om att dessa insatser för kvalitet och säkerhet är nyckelfaktorer för att behålla nöjda kunder och möjliggöra tillväxt.

Försäljningen under tredje kvartalet blev 11,8 (21,7) MSEK och rörelseresultatet för kvartalet blev

-3,7 (0,7) MSEK. Den låga försäljningen jämfört med föregående års tredje kvartal beror på att huvuddelen av bolagets utförda arbete koncentrerats på installationer som slutförs under fjärde kvartalet.

Danderyd den 21 november 2017

Staffan Eriksson
VD Ortivus AB

Resultat och finansiell ställning 

KONCERNEN

Nettoomsättning och resultat juli – september 2017

Koncernen har under kvartalet fortsatt haft be- tydande intäkter från driften av MobiMed Smart i ca 1 200 ambulanser i Storbritannien. Under kvartalet har inga intäkter på nya projekt realiserats, då bolagets arbete koncentrerats på installationer som slutförs under fjärde kvartalet. För föregående års kvartal hade bolaget intäkter gällande ca 70 monitoreringsenheter i Storbritannien samt installationsprojekt för Kronoberg och Västmanland. Därav den stora skillnaden i intäkter mellan innevarande och föregående år.

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (21,7) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 4,9 (9,2) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 42 (42)%. Om- klassificering av kostnader från administrations- och försäljningskostnader till "kostnad för sålda varor" har skett med 3,9 MSEK. För mer information se vidare under avsnittet "Redovisningsprinciper". Dess- utom har bolaget förlängt avskrivningstiden för hårdvara för de båda kontrakten i Storbritannien. För mer information se vidare under avsnittet "Investeringar, forsknings- och utvecklings-satsningar".
 • Rörelsekostnaderna uppgick till -10,6 (-10,1) MSEK. Bolaget har haft ökade kostnader i samband med marknadssatsningar samt omcertifiering av ISO13485, ISO20000 och ISO27001 under perioden.
 • EBITDA uppgick till -1,1 (7,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (0,7) MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,2 (-0,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,9 (0,1) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,19 (0,00) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid om-räkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto 0,2 (0,6) MSEK med sådana poster.

Kassaflöde juli – september 2017

Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till -4,0 (4,4) MSEK.

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om -2,2 (3,8) MSEK. Anledningen till att kassaflödet är sämre än resultatet före skatt, beror på att en relativt stor del av intäkterna har för-betalats under tidigare räkenskapsår. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,2 (0,0) MSEK. Finansierings-verksamheten gav ett kassaflöde om -1,6 (0,6) MSEK.

Investeringar, forsknings- och utvecklings- satsningar juli – september 2017 

Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 1,5 (1,7) MSEK för perioden. Inga aktiveringar har gjorts.

Investering i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,0 (4,7) MSEK för perioden. I samband med förlängningen av avtalen, till 31 december 2019, med South Western Ambulance Service Trust och South Central Ambulance Service Trust har bolaget bedömt att nyttjande-perioden av installerad hårdvara förlängs till samma slutdatum. Därmed har avskrivningstiden på installerad hårdvara anpassats till samma period. Detta har reducerat kostnaderna för avskrivningar med ca 4 MSEK för perioden januari till september i 2017 gentemot tidigare avskriv-ningsplan, och har påverkat bruttomarginalen positivt.

Leasing juli – september 2017

Bolaget har tecknat avtal om leasing för att finansiera hårdvara till projektet. Dessa avtal klassificeras såsom finansiella leasingavtal där den hyrda tillgången värderas till det lägre av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Avskrivningar på leasad utrustning har gjorts med 0,9 (3,3) MSEK för perioden. Se information om justerad avskrivnings-tid under avsnittet "Investeringar, forsknings- och utvecklingssatsningar". Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.

Nettoomsättning och resultat januari – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,6 (51,4) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 20,6 (22,3) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 50 (43)%. Omklassificering av kostnader från administra-tions- och försäljningskostnader "till kostnad för sålda varor" har skett med 10,9 MSEK. För mer information se vidare under avsnittet "Redovisningsprinciper". Dessutom har bolaget förlängt avskrivningstiden för hårdvara för de båda kontrakten i Storbritannien, För mer information se vidare under avsnittet "Investeringar, forsknings- och utvecklings-satsningar".
 • Rörelsekostnaderna uppgick till -33,1 (-35,3) MSEK.
 • Resultatet EBITDA uppgick till -1,0 (7,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,5 (-6,5), varav 0,0 (2,7) MSEK utgör omstrukturerings- kostnader. Bolaget har under året belastats med extra kostnader för CFO-byte, 1,0 MSEK.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -1,0 (-1,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-8,1) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,46 (-0,39) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid om-räkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto 0,4 (0,3) MSEK med sådana poster. Orealiserad vinst på ingångna valutaterminskontrakt uppgick per 2017-09-30 till 0,7 MSEK, vilket har påverkat periodens resultat med -0,1 (1,3) MSEK. GBP-kursen som bolaget använt för delårsrapporten är 10,97 SEK för genomsnittskursen och 10,87 för balansdagens kurs.

Kassaflöde januari – september 2017

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 0,1 (1,9) MSEK.

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för perioden om -9,8 (-1,3) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,3 (-0,1) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassa-flöde om 10,2 (3,1) MSEK, vilket framförallt avser erhållet kapital vid nyemission samt minskat nyttjande av checkkrediten.

Investeringar, forsknings- och utvecklings- satsningar januari – september 2017 

Avskrivningar av immateriella anläggningstill-gångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 4,5 (5,3) MSEK för perioden. Inga aktiveringar har gjorts.

Investering i materiella anläggningstillgångar upp-gick under perioden till 0,3 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 3,0 (9,1) MSEK för perioden.

Leasing januari – september 2017 

Avskrivningar på leasad utrustning har gjorts med 2,6 (7,5) MSEK för perioden. Av bolagets redo-visade värden för materiella anläggningstillgångar per den sista september avser 7,5 MSEK leasad utrustning. Av kortfristiga skulder avser 4,4 MSEK finansiell låneskuld för leasingkontrakt och av koncernens långfristiga skuld avser 0,0 MSEK motsvarande finansiella låneskuld.

Finansiell ställning och likviditet per 30 september 2017

Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 18,2 (46,9) MSEK där förutbetalda intäkter i projektet i Storbritannien ingår med 1,7 (14,3) MSEK och kortfristig del av finansiell låneskuld leasing 4,4 (8,1) MSEK.

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 37,7 (61,1) MSEK. Installationerna i Storbritannien slutfördes i januari 2017 men innebär en fortsatt hög kapitalbindning genom ingångna leasingavtal.

Eget kapital för koncernen uppgick till 17,6 MSEK och vid årets början till 5,2 MSEK. Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital i moderbolaget under juni månad ökat från 14,5 MSEK till 21,8 MSEK. Det är en ökning med 7,3 MSEK fördelat på 537 043 stycken nya A-aktier och 9 496 921 stycken nya B-aktier.

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 1,14 (13,54).

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskotts-avdragen uppgick den 31 december 2016 till 368,6 MSEK.

Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift och utveckling av verksamheten. Per den 30 september 2017 uppgick bolagets likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkräkningskredit till 11,6 MSEK. Därtill har koncernen ett ej utnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK som gäller till 2017-12-31.

Valutasäkring

Bolaget tecknar löpande valutaterminsavtal för att säkra bedömda valutanettoflöden från bolagets engelska verksamhet. Bolaget har säkrat 100% av beräknat valutanettoflöde år 2017 och 50% av be-räknat valutanettoflöde år 2018.

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 24 (20) personer.

MODERBOLAGET

Juli – september 2017

Moderbolagets nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 12,1 (19,0) MSEK och resultatet före och efter skatt uppgick till -4,9 (0,5) MSEK. In-vesteringar för kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.

Januari – september 2017 

Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 40,4 (50,6) MSEK och resultatet före och efter skatt uppgick till -13,0 (-7,7) MSEK. Investeringar för perioden uppgick till 0,1 (0,0) MSEK. I likhet med koncernens resultat har bl.a. kostnader för leasing omklassificerats till "kostnad för sålda varor". Jämförelsesiffror för tredje kvartalet 2016, första halvåret samt helåret 2016 är också justerade för jämförbarhet mellan åren.

Övrig information

Segment

Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter.

Transaktioner med närstående

Förutom låne-/kreditramen med Ponderus Invest AB har bolaget per den 30 september 2017 inga transaktioner med närstående utöver ersättning till ledning och styrelse.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårs-rapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats.

Avseende nya standarder publicerade av IASB som inte ännu har trätt i kraft utvärderas effekter avseende bland andra

– IFRS 9 Finansiella instrument (som ska ersätta – IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering);

– IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder (som ersätter IAS 18 Intäkter).

Båda dessa träder i kraft 1 januari 2018. Bolagets bedömning är att detta inte kommer att leda till någon väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.

– IFRS 16 Leasing träder i kraft 1 januari 2019.

Ledningens arbete med utvärdering av eventuell påverkan på bolagets resultat och ställning från 2019 och framåt pågår.

Då bolagets verksamhet till allt större del avser försäljning av tjänster i olika former har bolaget beslutat att öka tydligheten och förståelsen för detta i den finansiella rapporteringen. Med anledning av detta redovisas numera även kostnader som är direkt relaterade till bolagets tjänsteleveranser inom bolagets bruttoresultat. Den årsredovisningsrad som omfattar bolagets direkta kostnader avseende försäljning av varor och tjänster har därmed döpts om från "Kostnad för sålda varor" till "Kostnad för sålda varor och tjänster". Den omklassificering av kostnader hänförliga till tjänster är baserad på en analys och genomgång av bolaget och avser primärt kostnader för löner i UK samt avskrivningar på utrustning som används i leverans till kund som "Software as a service".

Alternativa nyckeltal

Ortivus tillämpar European Securities and Markets Authority / Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA:s) nya rikt-linjer för APM:s (alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures). I korthet är APM ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolagets redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår av sidorna 10-11.
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för moderbolaget och koncernen

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av ledningsansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt foku-serar på fyra typer av risker; finansiella, opera-tiva, legala/regulatoriska samt landsrisker.

Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets års-redovisning för 2016, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24.

Framåtriktade uttalanden

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda, i synnerhet i ett läge där det finansiella klimatet är väldigt osäkert. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser.

Ortivus lämnar inga prognoser.

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

Danderyd den 21 november 2017

Ortivus AB (publ)

Erik Hedlund                             Peter Edwall                   Anna Klevby Dalgaard       Nils Bernhard               Konstantin Papaxanthis                   Staffan Eriksson

Styrelsens ordförande               Styrelseledamot             Styrelseledamot                 Styrelseledamot           Styrelseledamot                               VD

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 21 november 2017. 

Ortivus AB, Org.nr 556259-1205, Box 713, 182 33 Danderyd, Sverige

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport för kvartal 4 2017 publiceras den 8 februari 2018.

Delårsrapport för kvartal 1 2018 publiceras den 27 april 2018.

För ytterligare information

Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: staffan.eriksson@ortivus.com

Lars Höst, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: lars.host@ortivus.com

Besök även www.ortivus.se 


Posted

in

by

Tags: