Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up.
Nyemissionen genomförs i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. Bolagets aktieägare har tidigare i år under februari – mars beretts möjlighet att delta i en till 100% garanterad företrädesemission omfattande 5 662 687 nya B-aktier till teckningskursen 1,60 kronor. Denna tecknades till 84% av då befintliga aktieägare medan 16% tecknades genom garanti infrielse.
Genom nyemissionen kommer Ortivus aktiekapital att öka med 2 625 000 kronor till 15 507 613,80 kronor. Totalt utgivna aktier i bolaget kommer att öka med 7 500 000 till sammanlagt 44 307 468 aktier fördelat på 1 662 662 A-aktier och 42 6144 786 B-aktier.
Vid frågor, kontakta gärna:

Peter Edwall, styrelseledamot

Telefon: 070-920 67 33

eller se www.ortivus.se

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 17 maj 2019.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.