Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 800.000 kronor (f.å 900.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 320.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 160.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 150.000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande

Stämman beslutade om omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Nils Bernhard omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg även fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Staffan Eriksson bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2017 samt även utvecklingen under det första kvartalet 2018. 
Minskning av aktiekapital
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en minskning av bolagets aktiekapital för att främst möjliggöra förlusttäckning, vilket genomförs utan indragning av aktier genom minskning av aktiens kvotvärde.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemissioner av B-aktier i enlighet med styrelsens förslag.  


Posted

in

by

Tags: