MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm

APRIL – JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,13) SEK.
 • Nedsättning av moderbolagets aktiekapital med 10,9 MSEK, till 10,9 MSEK.

JANUARI – JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,6 (29,8) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -3,2 (0,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-4,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (-5,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för första halvåret före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,24) SEK.

KONCERNEN I SAMMANDRAG apr apr jan jan jan
(*) -jun2018 -jun2017 -jun2018 -jun2017 -dec2017

Nettoomsättning, KSEK 12 331 13 804 24 599 29 797 58 799
Bruttomarginal 40% 61% 42% 53% 51%
Resultatmarginal -38% -22% -34% -19% -20%
Rörelsemarginal -37% -20% -33% -16% -18%
EBITDA, KSEK -2 046 -1 766 -3 191 149 -387
Resultat per aktie, SEK -0,15 -0,13 -0,27 -0,24 -0,43
Genomsnittligt antal 31 145 23 034 31 145 23 034 27 090
aktier för
perioden, tusental
Medelantal anställda 19 22 20 21 22
Investeringar 162 85 243 350 5 811
(materiella
anläggningstillgångar),
KSEK
Investeringar 118 0 118 0 0
(utvecklingskostnader
och licenser), KSEK
Avskrivningar, KSEK 2 494 964 4 989 5 012 10 061

2018-06 2017-06 2016-06 2017-12 2016-12
-30 -30 -30 -31 -31
Soliditet 23% 47% 5% 45% 11%
Skuldsättningsgrad, ggr 3,35 1,15 20,99 1,22 8,05
Eget kapital per aktie, 0,23 1,04 0,13 0,50 0,25
SEK
Antal aktier vid 31 145 20 763 20 763 31 145 20 763
periodens slut,
tusental
(*) För underlag till
siffrorna, se
"Definition av
koncernens
nyckeltal".

VD har ordet

Det pågår en omstöpning av akutsjukvården och primärvården. En bra lägesbild ges av de otaliga presenta-tioner och seminarier som genomfördes på temat under Almedalsveckan på Gotland. Digitaliseringen av sjukvården pågår för fullt runt om i landet. Det saknas inte IT-system i sjukvården, nu ligger tonvikten på att koppla ihop journalsystem, medicinteknisk utrustning och register för att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja utan att tumma på patienters och myndigheters krav på säkerhet och integritet. Nyttoeffekterna av sammankopplade system är stora såväl för patienten som för samhället. Patienterna ställer krav på att vårdgivaren vid besöket har översikt över patientens medicinska status oavsett om tidigare kontakter skett med ambulansen, sjukhusets akutklinik eller med distriktsläkaren på vårdcentralen. Vårdgivaren i sin tur, vill erbjuda bättre vård till en lägre kostnad. Ortivus befinner sig mitt i detta förändringslandskap och vi har lösningar som ger vårdgivare möjlighet att realisera sina visioner för framtidens sjukvård med fokus på patientsäkerhet, jämlik vård och effektivisering i dagens pressade situation.

Det är tillfredställande att vi nu har etablerat en marknadsorganisation med erfarna, engagerade och kunniga representanter. Försäljningsarbetet bygger på en god förståelse för kundernas situation samt personliga relationer som byggs över lång tid. Ett gott exempel på att vi har detta förtroende är den förstudie som vi under kvartalet levererat till Region Gävleborg avseende införande av en ny triageringsmodell i ambulanssjukvården, SATS. Förstudien har efter färdigställandet resulterat i en beställning av utveckling av nya funktioner i MobiMed. Andra exempel på viktiga projekt som vi vunnit och nu arbetar med att leverera är integration av MobiMed med sjukhusjournalen Cosmic samt integration av MobiMed med primärvårdens journalsystem i södra England, där vi är pionjärer med att använda en ny standard för dataväxling i sjukvården, FHIR. Vi tar dessutom ytterligare ett steg mot att göra MobiMed helt trådlöst för ambulansen – vi har fått en beställning från Region Örebro som kopplar ihop MobiMed trådlöst direkt med SOS larmcentral. Allt detta är något som vi nu kommer kunna erbjuda samtliga MobiMed kunder och intresset är stort. Vi är dessutom i färd med att leverera journalen till Jämtlands ambulansverksamhet. Intäkterna i Sverige under första halvåret är betydligt högre än föregående år.

Våra första kunder i primärvården är nu igång med sina pilotprojekt för införandet av MobiMed. Behovet av distansöverbryggande IT-lösningar för att erbjuda likvärdig vård i vårt avlånga lands alla avlägsna delar är stort. Hemsjukhuset i Borgholm, som drivs av allmänläkaren Åke Åkesson, har valt MobiMed som ett viktigt hjälpmedel för att kunna utföra medicinska undersökningar mobilt. Hemsjukhuset är en samverkansmodell mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal som ska skapa en tryggare vårdsituation för de äldre och kroniskt sjuka på Öland. "Borgholmsmodellen" lyfts fram som lösning i ett delbetänkande i regeringsutredningen "Samordnad utveckling för en god och nära vård" som presenterades i början av sommaren. I augusti fick Borgholmsmodellen ta emot ett pris för satsningen i samband med konferensen "Nationella samtalet om den Mobila Vården". Närsjukvårdsteamet i Region Örebro som leds av överläkare Per-Ola Sundin har också valt MobiMed. Fler landsting följer piloterna med stort intresse och regeringen har avsatt 400 miljoner kronor i vårbudgeten för satsningar inom detta område. Syftet är att stödja den kommunala hemsjukvården som ska kunna ta ett större ansvar för patientens vård och välbefinnande.

I Storbritannien fortsätter vår MobiMed-plattform att visa en mycket god driftstabilitet. Våra intäkter är bättre än väntat tack vare tilläggsbeställningar av nya funktioner och vi har goda indikationer på fortsatt utbyggnad. Aktiviteten på marknaden för prehospitala IT-lösningar är hög att döma av antalet förfrågningar och upphandlingar Ortivus besvarat och deltagit i under kvartalet. Vi väntar fortfarande på ett avgörande i de spanska projekten och bearbetar samtidigt nya regioner. Efter inlämningen av anbudet i Singapore har vi under perioden besvarat förtydligande frågor på vårt anbud från myndigheten. Vi har fördjupat samarbetet med ST Electronics som även besökt Ortivus kunder i England.

Danderyd den 27:e augusti 2018

Staffan Eriksson

VD Ortivus AB 

Resultat och finansiell ställning

KONCERNEN APRIL – JUNI 2018

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 12,3 (13,8) MSEK, med nedanstående fördelning.

 • Sverige 6,8 (5,6) MSEK
 • Storbritannien 5,2 (8,0) MSEK
 • Övriga världen 0,3 (0,2) MSEK

Minskningen av intäkterna jämfört med föregående år beror på följande:

 • Under den initiala avtalsperioden (2014-2017) för de båda kunderna i Storbritannien ingick intäkter för licenser, medan det är avtalat om licensbefrielse under förlängningsperioden 2018-2019.

För Sverige, däremot, har intäkterna ökat jämfört med förra året, vilket kan förklaras av en större närvaro och aktivitet på marknaden.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 4,9 (8,4) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 40 (61)%. Anledningen till den högre bruttomarginalen för föregående år, var en retroaktiv omklassificering, för perioden januari till juni, av kostnader från administrations- och försäljningskostnader till kostnad för sålda varor och tjänster.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9,4 (11,1) MSEK. Under föregående år belastades resultatet med kostnader i samband med CFO-byte.
 • EBITDA uppgick till -2,0 (-1,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (-2,7) MSEK och har i jämförelse med motsvarande period föregående år påverkats av bortfallet av licensintäkter i Storbritannien för förlängningsperioden.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,1 (-0,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-3,1) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,15 (-0,13) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto -0,1 (0,1) MSEK med sådana poster.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till 0,5 (4,5) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om 0,1 (-7,1) MSEK, vilket bland annat består av förskott från kunder om 2,0 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,3 (0,0) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 0,7 (11,6) MSEK. Den stora skillnaden gentemot föregående år består av erhållet kapital vid nyemission under 2017. För 2018 har leasingbetalning reducerats jämfört med föregående år och sista utbetalningen gjordes under aktuellt kvartal.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 1,4 (1,5) MSEK för perioden. Investering i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,1 (-0,5) MSEK för perioden. Under föregående år beslöt bolaget att förlänga avskrivningstiden för installerad hårdvara, i och med förlängningen av de båda kontrakten i Storbritannien. Investering i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,0) MSEK.

Leasing

Bolaget har tecknat avtal om leasing för att finansiera hårdvara till befintliga kunder i Storbritannien. Installationerna i Storbritannien slutfördes under första kvartalet 2017 men har inneburit en fortsatt kapitalbindning genom ingångna leasingavtal som slutbetalats under första halvåret 2018.

Finansiell ställning och likviditet

Balansomslutningen för koncernen uppgick till 31,3 (46,4) MSEK. Eget kapital för koncernen uppgick till 7,2 (21,6) MSEK och vid årets början till 15,6 (13,7) MSEK.

Per den 30 juni 2018 uppgick koncernens långfristiga skulder till 1,0 (2,4) MSEK, som uteslutande består av låneskuld till Almi. Koncernens kortfristiga skulder uppgick till 23,1 (22,4) MSEK som bland annat består av utnyttjad checkräkningskredit om 7,8 (0,0) MSEK, låneskuld till Almi om 1,4 (1,4) MSEK, finansiell låneskuld gällande leasing om 0,0 (6,2) MSEK samt förutbetalda intäkter om 2,8 (4,4) MSEK. Koncernens skuld-sättningsgrad uppgick till 3,35 (1,15).

Per den 30 juni 2018 uppgick koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjad del av checkräkningskredit till 3,5 (16,1) MSEK. Därtill har koncernen ett ej utnyttjat lånelöfte från Ponderus Invest AB om 6,0 MSEK som gäller till 31 december 2018. Styrelsen bedömer löpande koncernens kort- och långsiktiga likviditetsbehov för fortsatt drift av verksamheten, och för detta ändamål bedömer styrelsen att finansieringen är tillfredsställande.

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen eller bolagen. Underskottsavdragen uppgick den 31 december 2017 till 384,6 (368,6) MSEK.

MODERBOLAGET APRIL – JUNI 2018

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,8 (13,9) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 4,8 (5,5) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 54 (40)%.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9,0 (10,0) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 1,4 (1,5) MSEK för perioden. Investering i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 (-0,1) MSEK för perioden. Investering i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 (0,1) MSEK.

Eget kapital

Per 30 juni 2018 uppgick moderbolagets eget kapital till 10,5 (27,7) MSEK och vid årets början till 19,5 (13,7) MSEK. Bolagets aktiekapital är nedskrivet med 50%, till 10,9 MSEK, efter beslut på årsstämman den 3 maj i år. Nedsättningen har blivit registrerat hos Bolagsverkets 3 augusti.

KONCERNEN JANUARI – JUNI 2018

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 24,6 (29,8) MSEK, med nedanstående fördelning.

 • Sverige 12,6 (10,0) MSEK
 • Storbritannien 11,3 (19,4) MSEK
 • Övriga världen 0,7 (0,4) MSEK

Minskningen av intäkterna jämfört med föregående år beror på följande:

 • Under den initiala avtalsperioden (2014-2017) för de båda kunderna i Storbritannien ingick intäkter för licenser, medan det är avtalat om licensbefrielse under förlängningsperioden 2018-2019.

För Sverige, däremot, har intäkterna ökat jämfört med förra året, vilket kan förklaras av en större närvaro och aktivitet på marknaden.

Resultat

 • Bruttoresultatet uppgick till 10,4 (15,7) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 42 (53)%. Anledningen till den högre bruttomarginalen för föregående år, är en omklassificering, som skedde i andra kvartalet, av kostnader från administrations- och försäljningskostnader till kostnad för sålda varor och tjänster.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 18,5 (20,5) MSEK.
 • EBITDA uppgick till -3,2 (0,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-4,9) MSEK och har i jämförelse med motsvarande period föregående år påverkats av bortfallet av licensintäkter i Storbritannien för förlängningsperioden.
 • Koncernens finansnetto uppgick till -0,2 (-0,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,4 (-5,6) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,27 (-0,24) SEK.
 • Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas som övriga rörelseintäkter/-kostnader. Periodens resultat har påverkats netto -0,1 (0,2) MSEK med sådana poster.

Kassaflöde

Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till -0,4 (4,1) MSEK. Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om -0,2 (-7,6) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,4 (-0,1) MSEK. Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde om 0,1 (11,8) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 2,9 (3,0) MSEK för perioden. Investering i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 2,1 (2,0) MSEK för perioden. Investering i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,2 (0,1) MSEK.

MODERBOLAGET JANUARI – JUNI 2018

Nettoomsättning och resultat

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,0 (28,4) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 9,0 (11,3) MSEK, och bruttomarginalen uppgick till 53 (40)%.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 17,8 (19,0) MSEK.

Anläggningstillgångar

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar – aktiverade utvecklingskostnader – har gjorts med 2,9 (3,0) MSEK för perioden. Investering i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,0) MSEK.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,3 (0,3) MSEK för perioden. Investering i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,1 (0,1) MSEK.

Övrig information

KONCERNEN

Koncernen består av moderbolaget Ortivus AB (publ), org.nr. 556259-1205, samt dotterbolagen Ortivus UK Ltd, org.nr. 03558696, Elementanalys Analytica AB (vilande), org.nr. 556265-4771, Cardiological Decision Support Uppsala AB (vilande), org.nr. 556593-0707 samt Biohome AB (vilande), org.nr. 556364-0464. Samtliga dotterbolag är helägda.

Ortivus AB

Box 713

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd

Sverige

Telefon: + 46 8 446 45 00

Telefax: + 46 8 446 45 19

E-post: info@ortivus.com 

www.ortivus.se

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter per land/region och segment redovisas i nedanstående tabell.

April-juni Sverige Storbritannien Övriga världen Total
Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Försäljning av varor 2,4 1,7 0,5 0,6 0,1 0,1 3,0 2,4
Försäljning av mjukvara 3,2 3,1 0,5 0,0 0,1 0,0 3,7 3,1
Systemabonnemang 0,0 0,0 4,1 7,0 0,0 0,0 4,1 7,0
Tjänsteuppdrag 1,3 0,8 0,2 0,4 0,1 0,0 1,6 1,3
6,8 5,6 5,2 8,0 0,3 0,2 12,3 13,8

Januari-juni Sverige Storbritannien Övriga världen Total
Belopp i MSEK 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Försäljning av varor 4,2 3,4 1,0 5,5 0,4 0,4 5,6 9,2
Försäljning av mjukvara 5,8 4,9 2,2 0,0 0,1 0,0 8,1 4,9
Systemabonnemang 0,0 0,0 7,5 13,3 0,0 0,0 7,5 13,3
Tjänsteuppdrag 2,6 1,7 0,5 0,6 0,2 0,1 3,4 2,4
12,7 10,0 11,2 19,4 0,7 0,5 24,6 29,8

ÅRSSTÄMMAN 2018

Ortivus årsstämma, som ägde rum 3 maj i Danderyd, fattade följande beslut:

 • Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Nils Bernhard omvaldes även som styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisionsbyrå.
 • Stämman antog styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om emission av nya aktier upp till 20% av antalet utestående aktier.
 • Stämman antog styrelsens förslag avseende minskning av bolagets aktiekapital till 10,9 MSEK.

PERSONAL

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 20 (24) personer.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Förutom lånelöftet från Ponderus Invest AB har bolaget per den 31 mars 2018 inga transaktioner med närstående utöver ersättning till ledning och styrelse.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker. Riskhantering är en del av lednings-ansvaret och bolaget har en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar på fyra typer av risker; finansiella, operativa, legala/regulatoriska samt landsrisker. Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av Bolagsstyrningsrapporten i bolagets årsredovisning för 2017, där en mer detaljerad beskrivning av de finansiella riskerna finns angivna i not 24. Bolaget tecknar löpande valutaterminsavtal för att säkra bedömda valutanettoflöden från bolagets engelska verksamhet. Bolaget har säkrat det beräknade valutanettoflödet fram till halvårsskiftet 2019.

AKTIEN

Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista Totalt finns 31,1 miljoner aktier fördelade på 1,7 miljoner A-aktier och 29,4 miljoner B-aktier. En aktie av serie A berättigar till tio röster och en aktie av serie B berättigar till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Bolagets marknadsvärde vid utgången av perioden uppgick till 65,0 (93,8) MSEK.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kap, Delårsrapport. Samma redovisningsprinciper och beräknings-grunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats.

För de leasingavtal som klassificeras såsom finansiella leasingavtal, värderas den hyrda tillgången värderas till det lägsta av verkligt värde och nuvärdet av framtida leasingbetalningar. På samma gång redovisas en skuld som motsvarar framtida hyreskostnader. Tillgången skrivs av i enlighet med den redovisningsprincip som gäller för respektive tillgångstyp. Hyresbetalningarna redovisas mot leasingskulden.

Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet återspeglas i koncernens finansiella rapporter.

IFRS 16 Leasing träder i kraft 1 januari 2019. Standarden kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal. Bolaget har ännu inte genomfört någon utvärdering av effekterna av en sådan förändring.

Övriga nya eller ändrade IFRS inklusive uttalanden bedöms inte få någon effekt på koncernens redovisning.

ALTERNATIVA NYCKELTAL

Ortivus tillämpar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA's) riktlinjer för s.k. alternative performance measures (APM). Ett APM är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Bolaget redovisar ett antal alternativa nyckeltal i rapporten vars definition framgår i avsnittet "Definition av nyckeltal".

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåt-blickande uttalanden endast den dag de framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller framtida händelser. Ortivus lämnar inga prognoser.

REVISION

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Danderyd den 27 augusti 2018

Ortivus AB (publ)

Nils Bernhard                                               Peter Edwall                                  Anna Klevby Dalgaard

Styrelsens ordförande                                Styrelseledamot                             Styrelseledamot

Konstantin Papaxanthis                            Staffan Eriksson

Styrelseledamot                                            VD

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 27 augusti 2018.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 publiceras kl. 08:30 den 21 november 2018.

Bokslutskommuniké för helåret 2018 publiceras kl. 08:30 den 13 februari 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Staffan Eriksson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post: staffan.eriksson@ortivus.com

Lars Höst, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: lars.host@ortivus.com


Posted

in

by

Tags: