Delårsrapport för Ortivus AB (publ) perioden januari – mars 2020

Omsättningsökning på 74% jämfört med föregående års första kvartal

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2020

  • South Central Ambulance Trust i England tilldelar Ortivus femårigt kontrakt beträffande leverans av journalsystem.
  • South West Ambulance Trust i England tecknar kontrakt med Ortivus efter tidigare tilldelning i september 2019. 
  • Region Jämtland utökar sin satsning avseende digital distansvård för ytterligare åtta kommuner.
  • Ortivus leverar ett stort antal övervakningsenheter i samband med utbyggnad av vårdplatser relaterade till Covid-19.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Ortivus tecknar efter tidigare tilldelning femårigt kontrakt med South Central Ambulance Trust i England för leverans av elektronisk patientjournal.

 
JANUARI – MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 (11,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1,1 (-3,1) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,1 (-5,8) MSEK.
  • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1,8 MSEK (-1,7). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,8 (-4,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-6,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,19) SEK.
 
KONCERNEN I SAMMANDRAG
 
jan-mar
2020
jan-mar
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning, KSEK 20 161 11 580 50 848
Bruttomarginal 44% 39% 41%
Rörelseresultat, KSEK, exkl. jämförelsestörande poster 1 112 -3 138 -10 197
Rörelsemarginal, exkl. jämförelsestörande poster 6% -27% -20%
EBITDA, KSEK, exkl. jämförelsestörande poster 1 775 -1 717 -3 271
This entry was posted in . Bookmark the permalink.