Bokslutskommuniké för Ortivus, januari – december 2021

Ortivus vinner nya kontrakt

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2021

 • Ortivus tilldelades ett kontrakt för tillhandahållande av utrustning till Region Skånes ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösning MobiMed Monitor samt defibrillatorer till regionens ambulansfordon. Ordervärdet bedöms vara 30 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 2 år.
 • Ortivus tilldelades ytterligare ett kontrakt för leverans av halvautomatiska och manuella defibrillatorer till Region Jönköpings läns sjukhusverksamhet. Värdet av leveransen bedöms vara 4,5 MSEK.
 • Ortivus och Trapeze Group ingick strategiskt partnerskap för marknaderna i Australien och Nya Zeeland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus rekryterade Viveka Hiort av Ornäs som ny Chief Financial Officer och som medlem i Ortivus ledningsgrupp.

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,6 (21,9) MSEK.
 • Bruttomarginalen steg till 54 (49) %, under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (2,2) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,05) SEK.
 • Operativ kassaflöde uppgick till 3,2 (0,4) MSEK.

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 94,3 (107,6) MSEK. Under 2020, utgjordes omsättningen till stor del av engångsleveranser, vilket gör att åren ej är direkt jämförbara.
 • Bruttomarginalen steg till 51 (36) % under året jämfört med 2020.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,2 (11,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,26) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 14,7 (11,8) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Nettoomsättning (MSEK) 22,6 21,9 94,3 107,6
Bruttomarginal, (%) 54 49 51 36
Rörelseresultat (MSEK) 1,7 2,2 9,3 11,4
Rörelsemarginal (%) 8 10 10 11
EBITDA (MSEK) 3,1 2,5 12,7 13,9
This entry was posted in . Bookmark the permalink.