Tidigare kallelse har felaktigheter i dagordningens numrering varför den härmed ersätts med en korrigerad numrering. ______________________________________________________________________

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 15.00. Årsstämman äger rum i QuickOffice lokaler med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.

I syfte att minska risken för smittspridning har Ortivus beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras samt att vissa begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Ortivus vill uppmana aktieägare att överväga möjligheten att i förekommande fall delta vid stämman via ombud. Ortivus följer utvecklingen och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

– dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållanden per den 27 april 2022, och

– dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Ortivus AB, att Viveka Hiort af Ornäs, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-mail till info@ortivus.com senast den 29 april 2022. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges
  
För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman genom poströstning, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2022, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

12. Val av revisor

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

14. Beslut om ändringar i bolagets bolagsordning

15. Övriga ärenden

16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2021 inte lämnas.

Punkt 13; Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14, Beslut om ändringar i bolagets bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning uppdateras gällande punkt 10 i bolagsordningen avseende ”Föranmälan för deltagande på bolagsstämma” i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att samla in fullmakter, besluta om poströstning och om uteståendes närvaro genom följande tillägg av tre nya stycken i punkt 10 :

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4§ 2 st aktiebolagslagen.

Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma enligt vad som anges i 7 kap 4a § aktiebolagslagen

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska på de villkor som styrelsen bestämmer ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma”

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2022 har bestått av Konstantin Papaxanthis (ordförande), Pär Ola Adolfsson, Peter Edwall och styrelsens ordförande Anders Paulsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan tillsammans med sitt motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkterna 2 och 9–12 i agendan följande.

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Föreslås att advokaten Ulrika Magnusson är ordförande vid stämman.

Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f.å. 0). Antalet revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 875 000 kronor (f.å. 800 000 kronor) att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 175 000 kronor (f.å. 160 000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard, Anders Paulsson och Ulf Järnberg. Anders Paulsson föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida. Vidare återfinns valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelseval på bolagets hemsida.

Punkt 12; Val av revisor
Föreslås omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.ortivus.com. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till bolaget antingen via e-mail till info@ortivus.com eller via telefon 08-446 35 00.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier med tio (10) röster och 42 644 786 B-aktier med en (1) röst innebärande totalt 59 271 606 röster.

Danderyd i april 2022

Ortivus AB (publ)
styrelsen


Posted

in

by

Tags: