Preliminär delårsrapport för april – juni 2020

Intäkterna för Ortivus uppgick under perioden preliminärt till 40,2 miljoner kronor, jämfört med 11,8 miljoner kronor under motsvarande period, 2019. EBITDA rensat för jämförelsestörande poster blev preliminärt 7,6 miljoner kronor, jämfört med -0,5 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. I EBITDA ingår realiserade och orealiserade valutakurseffekter om 2,8 miljoner kronor jämfört med -0,1 miljoner kronor föregående år.

Ortivus har under kvartalet fortsatt implementeringen av stora internationella projekt, främst i Storbritannien. I flera av dessa har leverans av ny hårdvara skett i form av datorer som glädjande har kunnat ske i en snabbare takt än förväntat trots inverkan av Covid-19.

Kvartalets försäljning och resultat präglas därför av stora intäkter i form av engångskaraktär och till en lägre vinstmarginal vid försäljning av datorer.

Ortivus delårsrapport kommer att kommuniceras i sin helhet den 21 augusti 2020 och redovisade preliminära siffror kan komma att justeras.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.