Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 9 maj 2016 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 750.000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 150.000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Peter Edwall, Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall samt nyval av Nils Bernhard. Crister Stjernfelt omvaldes till styrelsens ordförande.
Nils Bernhard, född 1947. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm. Nils Bernhard är styrelseledamot i börsnoterade Tobii AB sedan 2004, VD och styrelseledamot i Mångubben AB och styrelseordförande i Pajeb Kvarts AB. Nils Bernhard har 16 års industriell erfarenhet från ledande befattningar inom svensk varvsindustri och SKF-koncernen. Han har över 25 års erfarenhet som entreprenör, privat investerare och styrelseledamot i mer än 20 företag inom bland annat branscher såsom IT/elektronik och medicinsk teknik och därav som grundare till börsnoterade Precise Biometrics AB.

Revisor
Stämman beslutade om nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s tf VD och CFO Jonas Wennersten bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2015 samt även utvecklingen under det första kvartalet 2016.

Minskning av aktiekapital och ändring av bolagsordning i samband därmed
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en minskning av bolagets aktiekapital för att främst möjliggöra förlusttäckning, vilket genomförs utan indragning av aktier genom minskning av aktiens kvotvärde. För att möjliggöra beslutet om aktiekapitalsminskning antogs en ny bolagsordning där gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Wennersten, tf VD och CFO, tel. + 46 (0) 70 592 38 03
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen


Posted

in

by

Tags: