Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 4 maj 2023

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 
Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 1 050 000 kronor (f.å 875 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden (f.å. 350 000 kronor) och med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (f.å. 175 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.
 
Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anders Paulsson, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard, Ulf Järnberg samt nyval Anna Carin Strandberg. Anders Paulsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Anna-Carin Strandberg, som utsetts till ny ledamot av styrelsen, är född 1966 och har en civilekonomexamen från Umeå Universitet och är sedan 2020 verksam som landschef/VD för svenska Philips AB. Anna-Carin har mer än 25 års gedigen erfarenhet av internationell försäljning inom Medtech industrin varav huvuddelen inom Elektakoncernen. Hon har under åren verkat i olika nationella- och internationella marknadspositioner varigenom hon kunnat etablera ett betydande nätverk i Europa, Mellersta-Östern, USA, Asien och Sydamerika

Revisor
Stämman beslutade om att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, org.nr. 556291-8473, ska utses till ny revisor för bolaget. Det noteras att den auktoriserade revisorn Beata Lihammar kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsen ersättningsrapport.
 
Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Reidar Gårdebäck verksamhetsåret 2022 samt utvecklingen under det första kvartalet 2023.

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

This entry was posted in . Bookmark the permalink.