Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

–      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 23 april 2015, och

–      dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00 till Leif Carlsson eller per e-post till info@ortivus.comsenast fredagen den 24 april 2015 kl. 1600. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 23 april 2015, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) VD:s anförande
b) Ordförandens redogörelse för styrelsens arbete
c) Redogörelse av bolagets revisor
d) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning.
8. Beslut om
a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens förslag, redogörelse för sitt arbete m.m.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
13. Val av revisor/er
14. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2014 inte lämnas.

Punkt 15; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2014 skall godkännas av årsstämman 2015 för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.ortivus.com

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2015 har bestått av Kia Orback (ordförande), Peter Edwall, Laurent Leksell och styrelsens ordförande Crister Stjernfelt. Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida www.ortivus.comValberedningen föreslår följande beträffande punkterna 2 och 10-14.

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Föreslås att styrelsens ordförande Crister Stjernfelt är ordförande vid stämman.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f.å. 0). Antalet revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 11; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 750.000 kronor (f.å. 880.000 kronor) att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 400.000 kronor) och med 150.000 kronor (f.å. 160.000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Vidare föreslås att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så ska styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Föreslås omval av Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister Stjernfelt. Jon Risfelt, som varit styrelseledamot sedan 2007, har avböjt omval. Föreslås nyval av Björn Nordenvall. Vidare föreslås omval av Crister Stjernfelt till styrelsens ordförande.

Björn Nordenvall, som är född 1952, är docent och kirurg utbildad vid Karolinska Institutet. Björn har närmast (2002-2013) varit verksam i den finska Private Equity firman CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Där medverkade han bl.a. till uppbyggnaden och försäljningen av vårdkoncernen Proxima till Aleris samt försäljningen av Med Tech bolaget Jolife AB till Medtronic. Dessförinnan var Björn VD för det noterade bolaget Oxigene (1995-2002) samt Sophiahemmet (1987-1996). Björn har även startat det medicinsktekniska bolaget Carnegie Medicine AB (1982-1985) som avyttrades till Nobelgruppen. Förutom ordförandeskapet i Temabo-koncernen har Björn varit verksam i bl.a Life Sciencebolagen Curato A/S, SciBase AB samt Sensia Hälsovård AB. Har idag styrelseuppdrag för Aleris Group AB och Sirela Sweden AB.

Information om nuvarande styrelseledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida www.ortivus.com

Punkt 13; Val av revisor/er
Föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB i Stockholm. Det noteras att KPMG AB föreslagit att den auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt utses till huvudansvarig revisor

Punkt 14; Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2016 enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2015 tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2016. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot eller för det fall aktieägaren avyttrar en väsentlig del av sina aktier innan valberedningen hunnit konstituera sig, tillfrågas den aktieägaren som storleksmässigt står på tur och som ej blivit tillfrågad. De sålunda utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som ska avhållas år 2016. Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en ledamot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövande av sitt uppdrag. Vid behov ska dock bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgänglig på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.ortivus.comKopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till Leif Carlsson på telefon 08-446 45 00.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till årsstämman skall göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20.763.188 st, varav 1.108.455 A-aktier och 19.654.733 B-aktier, motsvarande totalt 30.739.283 röster.

Danderyd i mars 2015
Ortivus AB (publ)
styrelsen


Posted

in

by

Tags: