OMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 38 %

FÖRSTA KVARTALET 2015

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 21,3 (15,4) MSEK
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,5 (1,9) MSEK. Justerat för valutakursdifferenser uppgick EBIT till 2,4 MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (1,9) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-1,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,01 (0,09)
  • Bolaget har under kvartalet fortsatt leveransen av MobiMed Smart som för närvarande uppgår till drygt 550 av totalt 1200 ambulanser i södra England motsvarande ca 6 MSEK i intäkter under kvartalet
  • Installationer hos flera svenska kunder har genererat intäkter motsvarande ca 8 MSEK under kvartalet. Bl.a. har Uppsala Läns Landsting uppgraderat hårdvara för Coronet på Akademiska sjukhuset. Landstinget i Gävleborg uppgraderar hårdvara för Coronet på Gävle sjukhus och i Gävleborg uppgraderas hård- och mjukvara till MobiMed Smart i 29 ambulanser

VD har ordet

Ortivus affärsidé är att utveckla verksamhetsstöd och informationssystem för den prehospitala vården. Behovet av verksamhetsstöd och information om patienterna är växande i en värld där befolkningen blir äldre och vårdbehoven allt större samtidigt som de ekonomiska och personella resurserna minskar. Att i tidiga skeden sätta in rätt behandling och dirigera vården till rätt instanser är en förutsättning för att uppnå de mål som sjukvården satt upp. Med modern teknologi är det möjligt att snabbt kommunicera mellan olika vårdinstanser och säkerställa att rätt åtgärder sätts in för att rädda liv och minska lidande. Fortfarande har stora delar av ambulansvården i världen manuella och ålderstigna system. Dokumentation och uppföljning sker i stor utsträckning med hjälp av papper och penna och konsekvensen är både risk för felaktigheter och låg effektivitet. Det finns därför en stor global marknad för effektiva och mobila lösningar för prehospital vård och den kommersiella utvecklingen befinner sig i ett tidigt skede.  

I Storbritannien har man nu börjat uppmärksamma vad som sker i de båda ambulansorganisationer som valt MobiMed Smart för att modernisera sin prehospitala vård. South Central Ambulance Trust (SCAST) blir först i Storbritannien med tillgång till Summary Care Records (SCR), motsvarigheten till Nationell Patientöversikt (NPÖ). Storbritannien har gjort omfattande investeringar i SCR som innehåller patientdata för ca 45 miljoner invånare. För att dra full nytta av denna investering krävs bl. a. integration med ambulansjournaler som t.ex. MobiMed Smart. För Ortivus är detta en viktig bekräftelse på funktionaliteten i våra lösningar och dessa referenser kommer att bidra till nya affärer. Bl.a. mot bakgrund av utvecklingen av SCR förväntas alla ambulansorganisationer i Storbritannien investera i nya lösningar under de kommande åren varav vi idag ser flera upphandlingar komma ut under 2015.

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 21,3 MSEK, en ökning med 38 %. Utrullningen av ambulanssystemen har gått långsammare än planerat, huvudsakligen på grund av en komplex kundmiljö med omfattande integration av kringliggande system. Detta har medfört lägre intäkter än planerat medan kostnaderna följt plan. SCAST förväntas ha genomfört en komplett utrullning till sommaren 2015. South Western Ambulance Trust (SWAST) har en långsammare utrullningstakt till följd av resurs-begränsningar och förväntas vara klara ett år senare. Ortivus har fortsatt uppbyggnaden av såväl marknads- och säljfunktionen som vår service och leveransförmåga för att möta en förväntad ökad efterfrågan, där kostnaderna för detta har belastat kvartalet. Sammantaget innebär detta att vinsten 0,2 (1,9) MSEK, blivit lägre än budgeterat i kvartalet.

På den svenska marknaden, som bidrar med en väsentlig del av Ortivus omsättning, kommer ett antal uppgraderingar och kompletteringar för CoroNet och MobiMed Smart att ske under året. Successivt växer våra tjänsteintäkter från tilläggsbeställningar och integrationsprojekt. Vi ser också möjligheter att komplettera MobiMed Smart plattformen med applikationer för att därigenom bredda basen för vår verksamhet. Vi utesluter heller inte nya geografiska marknader under de kommande åren.

CEO Carl Ekvall
Danderyd den 29 april 2015

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Leif Carlsson, t.f. CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post leif.carlsson(at)ortivus.com

Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 29 april 2015.


Posted

in

by

Tags: