STOR AFFÄRSPOTENTIAL I PÅGÅENDE UPPHANDLING

TREDJE KVARTALET 2013

 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (4,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,12 (0,18)

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2013

 • Omsättningen för perioden uppgick till 27,9 (46,7) MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -7,2 (3,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (4,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (3,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,34 (0,20)
 • Bolaget kraftsamlar kring potentiell storaffär i UK, avtalsförhandlingar pågår.

VD har ordet
År 2011 fattade ledning och styrelse ett strategiskt beslut att Ortivus skulle fokusera allt mer av verksamheten på kliniskt beslutsstöd och journal för ambulans- och akutvård. Bakom beslutet låg dels tydliga signaler från marknaden om ett ökat behov av aktivt beslutsstöd, dels en strävan efter ett ökat inslag av egen programvara för att förbättra bolagets marginaler. Samtidigt genomfördes kraftiga kostnadssänkningar för att klara den fortsatta produktutvecklingen med eget kassaflöde.

Inför 2013 stod det klart att året skulle komma att präglas starkt av tre mycket stora upphandlingar av ambulansjournalsystem. En nationell upphandling i Danmark, en stor regional upphandling i UK och en landstingsupphandling i Sverige. Dessa tre affärsmöjligheter skulle komma att kräva alla bolagets tillgängliga resurser och kanske mer. Vi beslutade att göra en kraftsamling baserat på vår övertygelse att vi hade ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vi förväntade oss att alla tre upphandlingarna skulle avgöras under 2013 och också börja skapa vissa intäkter under verksamhetsåret, vilket skulle balansera de ökade kostnader som vår satsning innebar.

När vi nu närmar oss slutet av 2013 kan vi glädjande konstatera att vi bevisat vår konkurrensförmåga, genom att få tilldelningsbeslutet i UK efter förhandling med National Health Service (NHS). Den danska upphandlingen lyckades vi tyvärr inte vinna men vi fick ändå bekräftat att vår lösning är funktionellt konkurrenskraftig. Den svenska affären, som liksom den engelska varit synnerligen resurskrävande, är inne i sitt slutskede men kommer troligen inte att avgöras förrän i början på nästa år. Som vi informerat om under sommaren innebar tilldelningsbeslutet i UK inte en order utan endast en ensamrätt för Ortivus att inleda förhandlingar och kontraktsskrivning med de två truster som valde att följa NHS upphandlingsmodell. Denna process har varit betydligt längre och mer resurskrävande än vi planerade för och det har naturligtvis inneburit att övriga aktiviteter fått nedprioriteras och att tillväxten samt kassaflödet därmed varit negativt under en stor del av året.

Vi är nu i slutet på processen och har gott hopp om att kunna skriva avtal avseende cirka 1200 ambulanser i södra UK innan årets utgång. Det handlar om en så kallad "managed service" lösning över 4 år med möjlig förlängning på ytterligare 2 år. Den ursprungliga finansieringsramen för NHS var cirka 19 miljoner pund, ett belopp som då avsåg 1800 ambulanser och som utöver de externa kostnaderna till Ortivus också innefattade vissa egna kostnader för ambulansorganisationerna. Det handlar alltså om en för Ortivus mycket stor affär, som dock inte kommer att ge några intäkter under 2013 och vi har därför förlängt det lånelöfte som fanns med Ponderus Invest AB till 2014-09-30. Detta för att bibehålla en god betalningsberedskap under första halvåret 2014.

Parallellt med de stora upphandlingarna som pågått under 2013 har Ortivus utvecklat en version av MobiMed avsedd för Akuten – MobiMed Emergency. I många avseenden är kraven och behoven likartade för ambulanser och akutmottagningar och våra framgångar med MobiMed Smart har stärkt oss i uppfattningen att vi bör bredda vår marknad med ett sådant erbjudande. Potentialen för journal- och beslutsstödsystem för akuten är betydligt större än för ambulansmarknaden och det skulle göra Ortivus mindre beroende av få och stora upphandlingar.

Som vi påpekat många gånger tidigare verkar Ortivus på en marknad som i stora delar är en ersättningsmarknad där affärsflödet är ojämnt och svårt att förutsäga. Tendensen är att upphandlingarna blir allt större och allt mer resurskrävande. För att möta den utvecklingen satsar Ortivus för närvarande stora resurser på att utveckla en plattform som ska bredda vårt erbjudande och öka möjligheterna till enkel integration med andra lösningar inom vården. Vi gör det i nära samarbete med kunder men också i samband med den typ av stora upphandlingar som nämnts ovan. Det är en kortsiktig utmaning, men en långsiktigt stor potential för bolaget.

Danderyd den 18 oktober 2013    

CEO Carl Ekvall

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 18 oktober 2013.


Posted

in

by

Tags: