Positivt resultat och starkt kassaflöde

Fjärde kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (14,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 (-12,2) MSEK.

Rörelseresultat för kvartal 4 2011 belastades av omstruktureringskostnader med -7,5 MSEK.

 • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-12,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (-6,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,09 (−0,58).

Helåret 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,7 (45,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 2,0 (-38,2) MSEK.

Föregående års rörelseresultat, EBIT, belastades av omstruktureringskostnader med -12,0 MSEK.

 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (-37,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 (-8,7) MSEK. Soliditeten 31 december uppgick till59 (57)%.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 0,11 (-1,83).
 • Under året har framgångsrikt ordern på MobiMed Smart i UK levererats och per den 31 december var 128 av 200 ambulanser installerade.

VD har ordet
2012 blev ett bra år för Ortivus med god tillväxt, positivt resultat och positivt kassaflöde. Detta framförallt som ett resultat av en framgångsrik lansering av MobiMed Smart, som attraherat både existerande och nya kunder. Men också av de strukturförändringar som gjorts i bolaget. Under 2011 genomfördes ett omfattande åtgärdsprogram, som bland annat halverade bolagets kostnadsmassa och ökade fokus på aktivt beslutsstöd för den prehospitala vårdprocessen. Effekterna av detta kan nu avläsas i en kraftig resultatförbättring och en omsättningstillväxt på

30 % för helåret 2012. Vi upplever ett stort fortsatt intresse för den nya teknikplattformen MobiMed Smart, som lanserades i slutet av 2011, och vi deltar nu i flera stora upphandlingar, som väntas avslutas under 2013. Ortivus har en ledande position när det gäller beslutsstöd inom ambulanssegmentet och vi fortsätter att investera i ny funktionalitet.

Omsättningen i fjärde kvartalet blev 14,0 MSEK (14,0), d v s i nivå med föregående år. För helåret 2012 ökade omsättningen från 45,7 MSEK till 60,7 MSEK och resultatet förbättrades från – 26,2 MSEK till 2,0 MSEK. Under fjärde kvartalet investerades i ett antal nya medarbetare i syfte att möta en märkbart ökad affärsaktivitet. Som tidigare påpekats präglas vår marknad av relativt få men stora projekt, vilket kan resultera i att enskilda kvartal uppvisar stora olikheter i såväl omsättning som resultat. Den strategiska inriktningen mot ett ökat inslag av egenutvecklad programvara för beslutsstöd har resulterat i en förbättring av bruttomarginalen från 46 till 56 %.

Vi ser en växande marknad för kliniska beslutsstödssystem. Många vårdprocesser startar i ambulanssjukvården och allt fler upphandlingar omfattar inte bara utrustningen i ambulansen, utan hela vårdkedjan med integration till befintliga system på sjukhuset. Akutmottagningarna saknar i allt väsentligt den typ av patientnära och integrerade lösningar som Ortivus levererar till ambulanser och det är därför naturligt att vi nu tar steget in på Akuten med introduktionen av MobiMed Emergency. Det kommer att möjliggöra ett integrerat flöde av patientinformation mellan ambulans och akutmottagning och bidra till effektivare arbetssätt och förbättrat vårdresultat.

Förutom den stora MobiMed Smart ordern i UK vid årets början, där för närvarande 128 av 200 ambulanser är installerade, har bland andra VGR pågående leveranser. Även CoroNet har expanderat sin installerade bas inom avancerad hjärtövervakning.

Med sunda finanser och attraktiva erbjudanden baserade på teknik för framtiden, står Ortivus väl rustat att möta en ökad efterfrågan på en marknad som ställer stora krav på leverantörer och lösningar. Det är därför med stor tillförsikt som jag ser fram emot att leda Ortivus vidare på den inslagna vägen.
Carl Ekvall
CEO
8 februari 2013

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 8 februari 2013.

   
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com (carl.ekvall@ortivus.com)
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com (jeanette.elm@ortivus.com)

Besök även www.ortivus.com


Posted

in

by

Tags: